Link ระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการผ่านระบบบันทึกข้อมูล

- ข้อมูลผู้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม

- ข้อมูลทะเบียนผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ

- ฐานข้อมูลจัดระเบียบคนขอทาน

- ฐานข้อมูลองค์กรด้านคนพิกการ

- ทะเบียนเกษตกร

ทะเบียนเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
 
รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอำนาจเจริญ  
ข้อมูลสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  
โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2560  
  รายชื่อเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าสัจจธรรม  
  รายชื่อผู้ประกอบการถนนคนเดิน  
  รายชื่อผู้ขายตลาดนัดสีเขียว  
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย