Menu
-

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
2. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
3. สำนักคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 62
   
6. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
   
7. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
  ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
8. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
   
9. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
   
10. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
   
11. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
   
12. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
   
13. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
14. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2562
   
15. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
   
16. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
17. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
18. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
19. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
20. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
21. สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
   
22. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
24. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562
   
25. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
26. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
   
27. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
28. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - 1
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - 2
   
29. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
30. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
31. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
32. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
33. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562