Menu

นายสุธี ทองแย้ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

 
   
วัน/เดือน/ปี เกิด 21 กรกฏาคม 2507 อายุ 55 ปี
สถานภาพครอบครัว สมรส / มีบุตร 2 คน (หญิง 1 คน ชาย 1 คน)
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ
- ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ประวัติการอบรม - นักเรียนปลัดอำเภอ
- ผบ. หมวด อส.
- นายอำเภอ รุ่นที่ 47 ( 13 มี.ค. – 4 ส.ค. 2543)
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 (13 มิ.ย. – 10 ก.พ. 2547)
- ฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 17
รับราชการครั้งแรก 3 พฤษภาคม 2532
การดำรงตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ - พ.ศ. 2532 ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. 2538 ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. 2540 ดำรงตำแหน่ง บุคลากร สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2545 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
- พ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
- พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยปกครอง ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2553 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
- พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
- พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
  ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดราชบุรี
- พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
- พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง
- 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ