Menu
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564 09:38

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เตรียมความพร้อมและทบทวนแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทบทวนแนวทางการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสามารถใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่ ๑ เมษายน 2564 เป็นต้นมา จำนวน ๒,๖๑๑ ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด ๒,๔๙๗ ราย ติดเชื้อจากภายในจังหวัด ๑๑๔ ราย รักษาหายแล้ว ๒,๐๕๔ ราย เสียชีวิต ๑๙ ราย กำลังรักษา ๕๓๘ ราย แยกเป็น รักษาในโรงพยาบาล ๑๘๖ ราย โรงพยาบาลสนาม ๙๖ ราย Home Isolation ๑๙๗ ราย Community Isolation ๕๙ ราย ข้อมูลการฉีดวัคซีน เป้าหมาย ๒๔๐,๑๔๙ ราย จำนวนผู้ฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ จำนวน ๗๔,๘๕๔ ราย เข็มที่ ๒ จำนวน ๑๙,๒๙๗ ราย และเข็มที่ ๓ จำนวน ๒,๙๖๘ ราย
จากข้อมูลสถานการณ์ฯ ดังกล่าว จำนวนผู้ติดเชื้อฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ นำมาติดในพื้นที่ ปัญหาที่พบล่าสุดคือการแพร่ระบาดในตลาดสดเทศบาล ๑ โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งปิดตลาดเทศบาล ๑ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ๓ วัน เพื่อการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไป ในส่วนของการบริหารจัดการวัคซีน เน้นฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม ๖๐๘ ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ ๗ โรคกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดความเสี่ยงรุนแรงจากการติดเชื้อ ทั้งนี้จังหวัดตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ให้ได้ร้อยละ ๗๐ และ ๗ โรคกลุ่มเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนกันยายนนี้
นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ ๑๕ โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การปิดสถานที่ สถานบริการ การห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๕๐ คน ในส่วนของมาตรการสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ต้องผ่านการประเมินตามแบบคัดกรอง โดยจะต้องให้มีการดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และเข้มข้นในการคัดกรอง นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ประกอบการในโรงอาหาร และผู้ปกครอง ทุกวัน พร้อมทั้งให้สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของครูในพื้นที่ เพื่อการจัดสรรวัคซีน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา


*****************************

Read 210 times

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.