Menu

คู่มือวิธีการใช้งานและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

หมายเลขห้องประชุม จังหวัด-อำเภอ "59380"

สามารถรับฟังการประชุม VCS จากกระทรวงมหาดไทย
ได้ทาง Video Streaming
103.28.103.57
User/Password : ******* 
หรือ
www.mahadthaichannel.tv
User : ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) Password : moi ตามด้วย (*****)

คำแนะนำ


Download

# User เบอร์ติดต่อ (มท.) อำเภอ จังหวัด
1 moi526@vc.moi.go.th 58526 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 moi527@vc.moi.go.th 58527 ชานุมาน อำนาจเจริญ
3 moi528@vc.moi.go.th 58528 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
4 moi529@vc.moi.go.th 58529 พนา อำนาจเจริญ
5 moi530@vc.moi.go.th 58530 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
6 moi531@vc.moi.go.th 58531 หัวตะพาน อำนาจเจริญ
7 moi532@vc.moi.go.th 58532 ลืออำนาจ อำนาจเจริญ

ระบบการประชุมสำรอง Cisco Webex Meetings


  • หมายเหตุ - รองรับตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป