Menu

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน นายธนูสิน ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นต่างๆ

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ณ เวทีกลางการจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล“สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ” ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 พร้อมควงคู่นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เคร่งครัด เนื่องจากผู้เข้าร่วมเดินแบบได้มีการตรวจโควิด-19 และได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้วจึงได้ถอดแมสเดินแบบเพื่อความสวยงานในการถ่ายภาพ
นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล“สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ” ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ว่า ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่าง ๆ ของท้องถิ่นไทย จนสวยงาม ประณีตเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและทรงส่งเสริมการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทย ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย ทรงส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ฟื้นฟูการทอผ้าไหม ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และจำหน่ายให้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชน ชาวไทยมีความภาคภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมผ้าทอของตนเอง มีการรวมกลุ่มกันส่งเสริมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผ้าทอไทย ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ” ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่ คู่แผ่นดิน และเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญและลายผ้าพระราชทาน "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยของจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย อีกทั้งเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ การรับบริจาค ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล บริจาคสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหัวหน้าส่วนราชการ ,นายอำเภอ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ผู้บริหารสถานศึกษา ,องค์กรอิสระ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,สมาคมธุรกิจ, บริษัทฯ ,ห้างร้าน ,พ่อค้า และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น 104 ราย/คู่ และได้รับการสนับสนุนจากนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ร่วมการแสดงเดินแบบโชว์ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการแสดงโชว์ลายผ้าพระราชทาน "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"

วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) เวลา 09.00 น.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ วัดราสิยาราม บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกันทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างพื้นสิม (อุโบสถหลังเก่า) และเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดราสิยารามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้นำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกีรติ ความว่า ขอพระราชทานกราบทูลเกล้าฝ่าพระบาทในนามของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาประชุมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชประธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา เนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศล และขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ และอำนาจผลบุญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้ โปรดอภิบาลใต้ฝ่าพระบาท ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบจิรัฐิติกาล เทอญ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว
************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2564) ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาการอำเภอ และทีมปฏิบัติการตำบล เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ผ่านกลไกกระทรวงและส่วนราชการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สุขภาพ การศึกษา เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) และทีมขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูล TPMAP 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ด้านการศึกษา และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ขับเคลื่อนโดย 1) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ 2) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ปี 2562 3) ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP วิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ให้สอดคล้องกับปัญหา 4) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP โดยมีกลไก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.) ระดับอำเภอ ผ่านศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร (ศจพ.อ. และ ศจพ.ข.) และระดับปฏิบัติการ ผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และจะได้มีการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ติดตามการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือน เพื่อให้ครอบคลุมสภาพปัญหาที่อาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ตำบล ดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนเวลาที่กำหนด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเกิดมรรคผลเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในพิธี
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดพิธีในวันนี้ว่าตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มสูงขึ้นและมีการระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ ที่ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคมกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ใช้สถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาเจริญ จำนวน 1 แห่ง รวม 8 เตียง เป็นเงินจำนวน 20,480 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชือก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมี นายเอกภพ โพธาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับเงินพระราชทาน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 2 แห่ง รวม 60 เตียง เป็นเงินจำนวน 98,600 บาท ได้แก่ โรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม โดยมีนายสมพร ภิญโญ เข้ารับเงินพระราชทาน และโรงเรียนศรีเจริญศึกษา อำเภอหัวตะพาน โดยมีนายรุณรงค์ อนันต์เรือง เข้ารับเงินพระราชทาน รวมเงินพระราชทานทั้งสิ้น จำนวน 119,080 บาท เพื่อให้สถานศึกษาดังกล่าวนำเงินไปใช้ชำระเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ในการปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 08.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โนนหนามแท่ง ณ หน่วยเลือกตั้งศาลากลางบ้านคำน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 3 จุด ที่ ศาลากลางบ้านคำน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนหนามแท่ง ศาลากลางบ้านโคกกอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาผือ วัดบ้านนาสีนวน หมู่ที่ 8 ตำบลกุดปลาดุก ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้ามีประชาชนในพื้นที่เริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายไต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญได้สรุปข้อมมูลแบ่งตามอำเภอและตำบล ประกอบด้วย อำเมืองอำนาจเจริญประกอบด้วยตำบลกุดปลาดุก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 4,880 คน ตำบลคึมใหญ่ 4,452 คน ตำบลดอนเมย 2,308 คน ตำบลนาจิก 3,485 คน ตำบลนาแต้ 4,579 คน ตำบลนาผือ 5,443 คน ตำบลน้ำปลีก 3,141 คน ตำบลโนนโพธิ์ 5,541 คน ตำบลโนนหนามแท่ง 6,781 คน ตำบลบุ่ง 2,523 คน ตำบลปลาค้าว 4,588 คน ตำบลสร้างนกทา 5,277 คน ตำบลหนองมะแซว 3,558 คน ตำบลห้วยไร่ 4,644 คน ตำบลเหล่าพรวน 3,186 คน อำเภอชานุมานประกอบด้วย ตำบลคำเขื่อนแก้ว 7,107 คน ตำบลโคกสาร 4,477 คน ตำบลชานุมาน 5,623 คน ตำบลป่าก่อ 6,299 คน อำเภอปทุมราชวงศา ประกอบด้วย ตำบลคำโพน 6,256 คน ตำบลนาหว้า4,117 คน ตำบลโนนงาม 3,145 คนตำบลลือ 6,700 คน อำเภอพนาประกอบด้วยตำบลจานลาน 7,090 คน ตำบลพนา 2,439 คน ตำบลไม้กลอน 6,198 คน อำเภอลืออำนาจประกอบด้วยตำบลดงบัง 5,040 คน ตำบลแมด 3,609 คน ตำบลไร่ขี 3,528 คน อำเภอเสนางคนิคมประกอบด้วยตำบลนาเวียง 5,372 คน ตำบลโพนทอง 4,454 คน ตำบลไร่สีสุก 4,247 คน ตำบลหนองสามสี 3,440 คน ตำบลหนองไฮ 5,155 คน อำเภอหัวตะพานประกอบด้วยตำบลคำพระ 5,880 คน ตำบลจิกดู่ 5,646 คน ตำบลโพนเมืองน้อย 5,553 ตำบลสร้างถ่อน้อย 6,243 คน ตำบลหนองแก้ว 3,268 คน

 

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.20 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 2 จุด ณ บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวินัยดี ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศาและบริเวณฝายห้วยพระเหลา บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ พร้อมด้วย นายดะนัย มะหิพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
ตามที่นายดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำหนังสือไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฏร เรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งของกรมชลประทานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาจึงมอบหมายให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในวันนี้ (27 พฤศจิกายน 2564)ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 2 จุด ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวินัยดี ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา ซึ่งโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวินัยสร้างขึ้นเมื่อปี 2560 โดยกรมชลประทานและได้ส่งมอบให้เทศบาลตำบลนาป่าแซง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2562 ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลทำให้ระบบสูบน้ำเสียหายไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งเทศบาลตำบลนาป่าแซงไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ระบบดังกล่าวจึงไม่เกิดประโยชน์ประชาชนในพื้นที่จึงได้เรียกร้องให้มีการซ่อมแซมระบบเพื่อให้สามารใช้งานได้ดังเดิมเพราะเสียดายงบประมาณที่ทำโครงการนี้ เป็นเหตุให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ในวันนี้และสั่งการให้ ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยใช้งบของเทศบาลตำบลนาป่าแซงจำนวน 1,000,000 บาทและใช้เทคนิคของกรมชลประทานซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
จากนั้นนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ฝายห้วยพระเหลา บ้านปทุมแก้ว ตำบลพระเหลา อำเภอพนา ซึ่งฝายแห่งนี้ก่อสร้างโดยกรมชลประทานเมื่อปี 2563 ครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์กว่า 700 ไร่ แต่เนื่องจากฝายแห่งนี้เก็บน้ำได้น้อยและยังไม่มีระบบส่งน้ำ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำและให้กรมทรัพยากรน้ำจัดทำระบบส่งน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยครอบคลุมทั้งตำบล
นอกจากพื้นที่ 2 จุดที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนแล้ว ยังมีอีกหลายจุดที่ลำห้วยพระเหลาไหลผ่านและลำห้วยอื่นๆก็เจอปัญหาเช่นกัน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนโดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาเจริญเป็นประธานในการดำเนินการให้ และในส่วนฝายต่างๆที่ตื้นเขินได้สั่งให้ชลประทานจังหวัดไปสำรวจและจะหางบประมาณมาดำเนินการขุดลอกให้ ซึ่งพื้นที่ใหนที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากการขุดดินก็จะใช้วิธีการดินแลกน้ำ ที่ใหนไม่มีคนเอาดินก็จะใช้ระบบงบประมาณ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 17.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือขอใช้พื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer & Biz Shop Amnatcharoen บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการขายสินค้าของ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer & Biz Shop Amnatcharoen
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ประกอบกับยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกันสามฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานธนารักษ์อำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดอำนาจเจริญ ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีมูลค่า มีช่องทางการตลาดและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ฯ พร้อมเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามหมวดวิชาต่างๆ ให้นักวิชาการ ผู้รู้ ช่วยกันเรียบเรียงเป็นภาษาที่ง่าย เผยแพร่ไปสู่เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ ในทุกจังหวัด ทำให้ทั้งผู้ปกครองครู อาจารย์ เด็กเยาวชนได้มีโอกาสในการที่จะแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย และที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสารานุกรมในรูปแบบ E-Book ทำให้เรื่องราวต่างๆ ในสารานุกรมสามารถเผยแพร่กระจายไปสู่ประชาชนทุกวัยได้โดยง่าย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 จำนวน 76 เล่ม และได้มอบให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 53 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 22 แห่ง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษอีก 1 แห่ง เพื่อให้โรงเรียนได้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคม และประเทศชาติต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขอให้ทุกภาคส่วนภูมิใจและตั้งใจในการมีส่วนร่วมสนองแนวพระราชดำริให้นักเรียนได้เข้าถึงสารานุกรมไทยฯ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงตามพระราชปณิธาน


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 (apps.go.th)

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ร่วมกับคณะกรรมการปั่นจักรยาน เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล ในการเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายด้วยกีฬาจักรยาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ที่ประชุมได้หารือความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเมือง 3 ธรรม อำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ ซึ่งครั้งนี้ เป็นการจัดการแข่งขัน ปั่นจักรยาน พิชิตภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จุดสูงสุดจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วย การปั่นจักรยานประเภท VIP ระยะทาง 25 กิโลเมตร และการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ และ เสือภูเขาทางเรียบ ระยะทาง 78 กิโลเมตร รายการ "ปั่นพิชิตภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จุดสูงสุดจังหวัดอำนาจเจริญ " โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น รุ่นดังนี้ ประเภทเสือหมอบ และเสือภูเขา ประกอบด้วย รุ่นประชาชนทั่วไปชาย (โอเพ่น) รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง (โอเพ่น) รุ่นอายุไม่เกิน18 ปี ชาย รุ่นอายุ19-29 ปี ชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย รุ่นอายุ 50ปีขึ้นไป ชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม + ค่า BMI 30 ขึ้นไป ชาย และรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง โดยเงินรางวัลแบ่งออกเป็น รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 800 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 500 บาท รางวัล และ รุ่น OVER ALL รางวัลที่ 1 จำนวน 15,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 8,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 5,000 บาท
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ประเภท VIP 1,000 บาท และประเภทเสือหมอบ เสือภูเขา 600 บาท พร้อมชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่30 พฤศจิกายน 2564 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-451-152 Facebook ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ 089-7194906 , 0812392109

****************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ