Menu

     วันนี้ ( 25 มกราคม 2565 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ โรงเรียนบ้านจิก ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมเข้ารับบริการทางการแพทย์ จากทีมแพทย์ พยาบาลที่ออกมาให้บริการประชาชนในพื้นที่
     นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 เมื่อพระชนมายุได้ 84 พรรษา ตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีพระหฤทัยแน่วแนในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ทั้งด้านการศึกษา วรรณคดีการสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ อีกทั้ง ทรงเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า" ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ " มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญ มีอาสาสมัคร พอ.สว. สายแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสายสนับสนุน รวม 1,585 คน และในวันนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการตรวจโรคทั่วไป บริการทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 และแจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพและมอบยาชุดพระราชทาน จำนวน 50 หลังคาเรือน

 

****************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a4144
1p0a4144 1p0a4144
1p0a4036
1p0a4036 1p0a4036
1p0a4137
1p0a4137 1p0a4137
1p0a4043.jp...
1p0a4043.jpg1 1p0a4043.jpg1
1p0a4141.jp...
1p0a4141.jpg1 1p0a4141.jpg1
1p0a4129
1p0a4129 1p0a4129
1p0a4130
1p0a4130 1p0a4130
1p0a4039.jp...
1p0a4039.jpg1 1p0a4039.jpg1
1p0a4139
1p0a4139 1p0a4139
1p0a4127
1p0a4127 1p0a4127
1p0a4015
1p0a4015 1p0a4015
1p0a4021
1p0a4021 1p0a4021
1p0a4022
1p0a4022 1p0a4022
1p0a4026.jp...
1p0a4026.jpg1 1p0a4026.jpg1

     วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” ต่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ให้มีความประสานสอดคล้อง และสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยัง เพื่อสร้างความรู้จัก และความสัมพันธ์ที่ดีในระดับผู้บริหาร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการประชุมฯ ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ เช่น การแตกแยกทางแนวความคิด ภัยธรรมชาติ, ด้านความมั่นคงทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, ด้านความมั่นคงแบบพิเศษ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์, ด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ได้แก่ ปัญหา ขยะ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ยังมี ภัยแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นมา ใหม่ เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, โรคระบาดในสัตว์ ได้แก่ โรคลัมปีสกิน และโรคอหิวาต์แอฟริกาที่เกิดขึ้นกับสุกร เป็นต้น
************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1
ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1
ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1
ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1
ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1
ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1
ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1
ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1
ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1
ผวจ.อจ. ร่ว...
ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1 ผวจ.อจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่1

     วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ห้องเย็นบุญศิริ บ้านดอนแดง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจสต๊อกหมูในห้องเย็นป้องกันการกักตุนเนื้อหมูและฉวยโอกาสขึ้นราคา จากผลการตรวจสอบห้องเย็นบุญศิริมีการเก็บอาหารประเภทเนื้อหมูเพียงส่วนน้อย โดยส่วนมากอาหารที่เก็บในห้องเย็นจะเป็นประเภทอาหารทะเลมีทั้งอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศและในประเทศ
     ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) โดยมอบหมายปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขานุการ เร่งสำรวจข้อมูลฟาร์มสุกร/จำนวนสุกร/ผู้เลี้ยงสุกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรค ASF ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเตรียมมาตรการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ การเคลื่อนย้ายสุกรและซากให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจตราป้องกันการกักตุนเนื้อสุกร และกำกับดูแลร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ให้ติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน รวมถึงได้ขอให้อำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและช่วยเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุให้ทราบผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ทันที

**************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู
650120 พ่อเ...
650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู 650120 พ่อเมืองอำนาจนำทีมตรวจสต๊อกหมู

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ฉีดน้ำล้างถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตาน่าอยู่ น่าศึกษาเล่าเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปในการช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง
650117 กิจก...
650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง 650117 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหง

วันนี้ ( 17 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอำนาจเจริญ ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ ชาญฉลาด เลื่องลือไปทั่วปฐพี ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งใกล้เคียงและห่างไกล และทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ดังปรากฏหลักฐานว่า ทรงจัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานี รวมทั้งการเผยแผ่หลักธรรม และสร้างศาสนวัตถุ
นอกจากพระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไท ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้ วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

 

วันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีส่วนราชการและอำเภอเข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ระดับอำเภอ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting รวมทั้งการรายงานการตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของหน่วนงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

วันนี้ (31 ธ.ค.2564) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณจุดพักรถบ้านนาหว้า ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พลตรี นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลตำรวจตรี ประสงค์ เรืองเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอก พานุวัตร์ ธุมา ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

วันนี้ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทบทวนแนวทางการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสามารถใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และนำยืนไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย" ของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ ณ หอประชุมฝายร่องหิน เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 กำหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 35 คณะ โดยให้ คณะกรรมาธิการการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาการศึกษาของชาติและการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของประชาชนสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ จากความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศและภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าว คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย" เพื่อจะได้สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รวบรวมเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติหรือวางนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป
******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ