Menu

    วันที่ (16 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 06.45 น. ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี พระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาตในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสร้างสมบุญ ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เคร่งครัด พร้อมกันนี้ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) คณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 100 ทุน
    วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าว ตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยเว้นการทำความชั่วทั้งปวงบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

 

*************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a7061
1p0a7061 1p0a7061
1p0a7063
1p0a7063 1p0a7063
1p0a7076
1p0a7076 1p0a7076
1p0a7070
1p0a7070 1p0a7070
1p0a7080
1p0a7080 1p0a7080
1p0a7056_0
1p0a7056_0 1p0a7056_0
1p0a7050
1p0a7050 1p0a7050
1p0a7067
1p0a7067 1p0a7067

    วันที่ ( 16 กุมภาพันธ์ 2565 ) เวลา 18.00 น. ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน รอบองค์พระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา และการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา และเป็นการสร้างสมบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมี พระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรรมเทศนาและนำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เคร่งครัด
    วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าว ตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงค์สันนิบาต" หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4
    วันมาฆบูชา ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ โดยจะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทาน โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

 

*********************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a7201
1p0a7201 1p0a7201
1p0a7292
1p0a7292 1p0a7292
1p0a7194
1p0a7194 1p0a7194
1p0a7251
1p0a7251 1p0a7251
1p0a7315
1p0a7315 1p0a7315
1p0a7230
1p0a7230 1p0a7230
1p0a7319
1p0a7319 1p0a7319
1p0a7287
1p0a7287 1p0a7287
1p0a7298
1p0a7298 1p0a7298
1p0a7279
1p0a7279 1p0a7279
1p0a7197
1p0a7197 1p0a7197
1p0a7235
1p0a7235 1p0a7235

 

    วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้สัมมะปิ เครือข่ายชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญ บ้านดอนก่อ หมู่ 9 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายอุทัย บางเหลือ เป็นประธานชมรมและได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคล ครั้งที่ 20 เป็นผู้ก่อตั้งแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัดและประเทศ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมและศึกษาเรียนรู้วิถีธรรมชาติตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ
    แหล่งเรียนรู้สัมมะปิ เครือข่ายชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญ มีนายอุทัย บางเหลือ ประธานชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญ เป็นเจ้าของพื้นที่และผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งอดีตเคยเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทำงานในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทำงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเคยเป็นหัวหน้าโครงการ “การวิจัยการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกบ๋าใหญ่เพื่อหารูปแบบการแก้ปัญหาป่าโคกบ๋าใหญ่อย่างยั่งยืน ของตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ” เพื่อศึกษาข้อมูลวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ชุมชน การอพยพก่อตั้งบ้านเรือนล้อมรอบป่าชุมชนโคกบ๋าใหญ่ ศึกษาสภาพ ป่า นิเวศป่า พื้นที่พันธุ์ไม้ ลักษณะชนิดของป่าโคกบ๋าใหญ่ ศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่า ชุมชนโคกบ๋าใหญ่ทั้งด้านคุณค่าและมูลค่า ศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกบ๋าใหญ่ที่เหมาะสมและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนโคกบ๋าใหญ่โดยชุมชน จนเป็นที่มาในการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคล ครั้งที่ 20
    สำหรับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เป็นรางวัลที่บุคคลและชุมชนที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ โดยมิได้คาดหวังเงินทองและชื่อเสียงใด ๆ หากผลแห่งการกระทำสร้างประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ และได้ขยายเครือข่ายการทำงานด้านการอนุรักษ์จนมีความเข้มแข็งและเปี่ยมพลัง โดยเฉพาะสร้างกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิด ภูมิปัญญา แนวทาง วิธีการ รูปแบบ ด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเรียนรู้นำไปปรับใช้ให้เกิดผลสำเร็จ แก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จนเกิดเป็นความเข้มแข็ง ทางสถาบันลูกโลกสีเขียวจะมอบรางวัลให้กับบุคคลและชุมชนดังกล่าว

1p0a5885
1p0a5885 1p0a5885
s__12509210
s__12509210 s__12509210
s__12509213
s__12509213 s__12509213
1p0a5815
1p0a5815 1p0a5815
s__12509203
s__12509203 s__12509203
s__12509207
s__12509207 s__12509207
s__12509204
s__12509204 s__12509204
1p0a5892
1p0a5892 1p0a5892
1p0a5865
1p0a5865 1p0a5865
s__12509209
s__12509209 s__12509209
s__12509205
s__12509205 s__12509205
1p0a5828
1p0a5828 1p0a5828
s__12509201
s__12509201 s__12509201
1p0a5884
1p0a5884 1p0a5884
s__12509212
s__12509212 s__12509212
s__12509211
s__12509211 s__12509211
1p0a5862
1p0a5862 1p0a5862
1p0a5819
1p0a5819 1p0a5819
1p0a5890
1p0a5890 1p0a5890
1p0a5826
1p0a5826 1p0a5826
1p0a5824
1p0a5824 1p0a5824
s__12509208
s__12509208 s__12509208
1p0a5863
1p0a5863 1p0a5863
s__12509199
s__12509199 s__12509199

  

    วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2565) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ประจำปี 2565 พร้อมทั้งอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้โอวาท มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อีกทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และพิธีเปิดป้ายอาคารกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญหลังใหม่และร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธี
    นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า กองอาสารักษาดินแดน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 68 ปี สำหรับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยมีกองร้อยอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง รวมทั้งสิ้น 8 กองร้อย และปัจจุบันมีการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้งจังหวัด จำนวน 138 อัตรา ในอดีตที่ผ่านมา ภารกิจหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คือการเป็นกองกำลังประจำถิ่น เพื่อต่อสู้และปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แม้ในปัจจุบันภัยคุกคามจะหมดไปแล้วก็ตาม แต่ภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก็ยังคงมีปริมาณมากตามสถานการณ์ของบ้านเมือง โดยเฉพาะการช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทย และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนถึงทุกวันนี้ จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ 1. การจัดชุมนุม ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และโอวาทผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 2. การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 3 ราย 3. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด
    ทั้งนี้นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นำสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรครอบครัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ๆ ละ 20,000 บาท และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมสมทบทุนจากบัญชีแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 65,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,500 บาท และจังหวัดอำนาจเจริญได้แจ้งเวียนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ พิจารณาคัดเลือกบุตรของบุคลากรในสังกัดผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำหนด ซึ่งมีผู้ขอรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 34 ทุน และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 33 ทุน แยกเป็นระดับอนุบาล จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษาจำนวน 19 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินที่มอบทุนทั้งสิ้น จำนวน 85,500 บาท

 

**************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a5779
1p0a5779 1p0a5779
1p0a5780
1p0a5780 1p0a5780
1p0a5809
1p0a5809 1p0a5809
1p0a5783
1p0a5783 1p0a5783
1p0a5768.jp...
1p0a5768.jpg1 1p0a5768.jpg1
1p0a5803.jp...
1p0a5803.jpg1 1p0a5803.jpg1
1p0a5762
1p0a5762 1p0a5762
1p0a5784
1p0a5784 1p0a5784
1p0a5805
1p0a5805 1p0a5805

 

    วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ ตำบลชานุมานประกอบด้วยแหล่งน้ำในพื้นที่นิคมแปลง 1 - 4 และอ่างเก็บน้ำห้วยแก้งแมง และลำห้วยในพื้นที่ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน ที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชานุมานร้องเรียนผ่านรายการผู้ว่าคุยกับประชาชน ที่ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลชานุมานที่เป็นแหล่งน้ำหลักของประชาชนในพื้นที่ ที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ปัจจุบันมีวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการให้ทางอำเภอชานุมานเสนอโครงการมาเพื่อขุดลอกแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้สามารถใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง และที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้งแมง ก็มีวัชพืชขึ้นเยอะ โดยจุดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญจะให้ชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญมาสำรวจ ออกแบบ ว่าจะทำอะไรได้บ้าง จะได้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ และอีกหนึ่งจุดคือพื้นที่ลำห้วยที่มีความตื้นเขิน มีฝายกั้นน้ำอยู่ในพื้นที่ของทหารผ่านศึก ซึ่งจะต้องมีการโอนพื้นที่ดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางท้องถิ่นถึงจะสามารถดำเนินการออกแบบและจัดหางบประมาณมาดำเนินการได้
    ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าอะไรที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด

****************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

s__3153977
s__3153977 s__3153977
s__3153964
s__3153964 s__3153964
s__3153965
s__3153965 s__3153965
s__3153975
s__3153975 s__3153975
s__3153969
s__3153969 s__3153969
s__3153962
s__3153962 s__3153962
s__3153972
s__3153972 s__3153972
s__3153968
s__3153968 s__3153968
s__3153970
s__3153970 s__3153970
s__3153971
s__3153971 s__3153971
s__3153973
s__3153973 s__3153973
s__3153976
s__3153976 s__3153976
s__3153967
s__3153967 s__3153967
s__3153966
s__3153966 s__3153966

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 14.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 11 ปี ที่มารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ชั้น 2 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีคณะครู และผู้ปกครองเดินทางมาให้กำลังใจและดูแลเด็กๆที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในวันนี้ด้วย นอกจากนี้แล้วทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญได้นำลูกโป่งแฟนซี การ์ตูน มาแจกเด็กๆสร้างสีสันลดความน่ากลัวในการฉีดวัคซีนอีกด้วย
   สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 – 11 ปี ยี่ห้อไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับจัดสรรวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก ในรอบแรกทั้งหมด 1,500 โดส โดยแบ่งฉีดเด็กกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มเสี่ยงและฉีดในเด็กทั่วไป

s__3153943
s__3153943 s__3153943
s__3153938
s__3153938 s__3153938
s__3153945
s__3153945 s__3153945
s__3153940
s__3153940 s__3153940
s__3153947
s__3153947 s__3153947
s__3153941
s__3153941 s__3153941
s__3153935
s__3153935 s__3153935
s__3153930
s__3153930 s__3153930
s__3153931
s__3153931 s__3153931
s__3153927
s__3153927 s__3153927
s__3153937
s__3153937 s__3153937
s__3153932
s__3153932 s__3153932
s__3153934
s__3153934 s__3153934
s__3153936
s__3153936 s__3153936
s__3153933
s__3153933 s__3153933
s__3153942
s__3153942 s__3153942
s__3153929
s__3153929 s__3153929
s__3153948
s__3153948 s__3153948
s__3153944
s__3153944 s__3153944
s__3153946
s__3153946 s__3153946

 

      วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางด้านวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมในพิธีภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 19 อย่างเคร่งครัด
     การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีด้านวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญประจำปี 2565 จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เกิดจากความคิดริเริ่มของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ภายใต้การสนับสนุนของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตามประเพณีฮีตสิบสอง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก กข. 15 กข.6 หอมมะลิ 105 2.ด้านพิธีกรรม กำหนดให้มีพิธีการบายศรีสู่ขวัญข้าว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสมโภชกุ้มข้าวใหญ่และทำบุญตักบาตร 3.การประกวดศิลปะวัฒนธรรมประกอบด้วยการเล่าเรื่องประกอบการแสดงชุด”บุญคุณข้าวแม่โพสพ” การสาน “ขัดตาแหลว” การทำพานบายศรีอีสาน การประกวดหมอพราหมณ์สูตรขวัญ การประกวดอาหารพื้นบ้านที่มีข้าวเป็นส่วนผสมเช่นข้าวมธุปายาส ข้าวเหนียวมูน เป็นต้น 4.การแสดงโปงลางจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 5.การสาธิตและการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าว การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จัดนิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงวิถีชีวิตของชาวนาภูมิปัญญาเรื่องข้าวและสืบสานมรดกภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปะพื้นถิ่นอีสานจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวัฒนธรรม 6.การรวบรวมข้าวเปลือกจากพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งในปี 2565 นี้ พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญทั้ง 19 ตำบล ได้ร่วมกันบริจาคข้าวเปลือกรวมทั้งสิ้น 27,877 กิโลกรัม รายได้จากการจำหน่ายข้าวจะนำเข้าสมทบกองทุนสาธารณะประโยชน์อำเภอเมืองอำนาจเจริญและสมทบกองทุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอำนาจเจริญต่อไป

s__12217550...
s__122175507 s__122175507
s__12217549...
s__122175490 s__122175490
s__12217550...
s__122175501 s__122175501
s__12217549...
s__122175499 s__122175499
s__12217549...
s__122175497 s__122175497
s__12217550...
s__122175508 s__122175508
s__12217550...
s__122175503 s__122175503
s__12217550...
s__122175500 s__122175500
s__12217550...
s__122175505 s__122175505
s__12217549...
s__122175493 s__122175493
s__12217549...
s__122175498 s__122175498
s__12217549...
s__122175496 s__122175496
s__12217549...
s__122175494 s__122175494
s__12217549...
s__122175495 s__122175495
s__12217550...
s__122175506 s__122175506
s__12217550...
s__122175504 s__122175504
s__12217549...
s__122175492 s__122175492

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบกระจายน้ำในหมู่บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยชาวบ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 มีความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่มีระบบประปา เดิมทีใช้น้ำบาดาล ซึ่งพื้นที่ในหมู่บ้านมีแหล่งน้ำสาธารณะที่สามารถทำระบบประปาได้จึงทำเรื่องร้องขอระบบประปาและระบบกระจายน้ำไปทางจังหวัดอำนาจเจริญ และทางจังหวัดอำนาจเจริญได้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำในหมู่บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
     สำหรับความคืบหน้าของโครงการระบบกระจายน้ำในหมู่บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 50 % คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคมซึ่งจะทันหน้าแล้งพอดี และหากโครงการนี้แล้วเสร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า 230 ครัวเรือน
     นายประเสริฐ ปรือทอง ชาวบ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 รู้สึกดีใจและขอบคุณที่รัฐบาลและจังหวัดอำนาจเจริญที่ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนจะได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญยังได้ลงพื้นที่บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบกระจายน้ำในหมู่บ้านนาคำ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวก็คืบหน้าไป 50% แล้วเช่นกัน

*********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a5109
1p0a5109 1p0a5109
1p0a5115
1p0a5115 1p0a5115
1p0a5112
1p0a5112 1p0a5112
1p0a5116
1p0a5116 1p0a5116
1p0a5100
1p0a5100 1p0a5100
1p0a5107
1p0a5107 1p0a5107
1p0a5106
1p0a5106 1p0a5106
1p0a5132
1p0a5132 1p0a5132
1p0a5137
1p0a5137 1p0a5137

     วันนี้ (31 มกราคม 2565) เวลา 09.19 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่นายธนูสินธ์ ไชยสิริ และนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
     สำหรับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ "ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่" รวมมีเนื้อหา อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น
     ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เป็นผู้แทนรับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการในพระองค์ 904 เพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม

********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a5079.jp...
1p0a5079.jpg1 1p0a5079.jpg1
1p0a5069.jp...
1p0a5069.jpg1 1p0a5069.jpg1
1p0a5076.jp...
1p0a5076.jpg1 1p0a5076.jpg1
1p0a5081.jp...
1p0a5081.jpg1 1p0a5081.jpg1
1p0a5071.jp...
1p0a5071.jpg1 1p0a5071.jpg1
1p0a5073.jp...
1p0a5073.jpg1 1p0a5073.jpg1
1p0a5074.jp...
1p0a5074.jpg1 1p0a5074.jpg1
1p0a5070.jp...
1p0a5070.jpg1 1p0a5070.jpg1

     วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คบจ.อำนาจเจริญ) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรับฟังนโยบายในครั้งนี้
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมอบนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 4 วงเงิน 1,200 บาทต่อคนตลอดทั้งโครงการ และใช้จ่ายวันละ 150 บาท โดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งมีประมาณ 28 ล้านสิทธิ ให้กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลตรุษจีนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ จำนวน 1 ล้านสิทธิ ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนครบจำนวน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง/แอปพลิเคชันเป๋าตัง และใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 และในปี 2565 ได้สั่งการมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นพันธกิจหลักด้วย
     จากนั้น เวลา 14.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ผักเกษตรอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ ที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ้านหนองเม็ก โดยมี นางจำปา สุวะไกร ประธานแปลงใหญ่ผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เยี่ยมชม การผลิตผักอินทรีย์ พร้อมร่วมปลูกผักอินทรีย์ กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนปลูกผักอินทรีย์ พร้อมนำไปขยายผลปลูกผักอินทรีย์ที่บ้าน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
     สำหรับศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม จัดตั้งขึ้นภายใต้กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็กและวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่นี่มีจุดเริ่มต้นจากบทเรียนการใช้สารเคมีของเกษตรกร แกนนำซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสำคัญของวิถีการดูแลสุขภาพ จึงใช้ประสบการณ์ องค์ความรู้และเทคโนโลยี มาประยุกต์กับการทำเกษตร โดยปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน ภายใต้หลักการ “การตลาดนำการผลิต” มีวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถมีผลผลิตป้อนเข้าสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่อให้มีอำนาจในการต่อรอง ผลผลิตหลัก ได้แก่ ผักอินทรีย์ในโรงเรือน และผลผลิตรองชนิดอื่น ๆ เช่น ข้าวอินทรีย์ สมุนไพร ข้าวโพด กล้วย ไก่ไข่ อินทรีย์และปลาอินทรีย์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่นี่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดอำนาจเจริญในเรื่องเมืองธรรมเกษตร หรือเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีธรรม ที่เกษตรกรมีคุณธรรมในการทำการเกษตร และวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญที่ว่า “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน สุขเกินคาด อำนาจเจริญ

**********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a4876
1p0a4876 1p0a4876
1p0a5058
1p0a5058 1p0a5058
1p0a5066
1p0a5066 1p0a5066
1p0a5051
1p0a5051 1p0a5051
1p0a4978
1p0a4978 1p0a4978
1p0a5060
1p0a5060 1p0a5060
1p0a4812
1p0a4812 1p0a4812
1p0a4921
1p0a4921 1p0a4921
1p0a5018
1p0a5018 1p0a5018
1p0a4997
1p0a4997 1p0a4997
1p0a4850
1p0a4850 1p0a4850
1p0a5003
1p0a5003 1p0a5003
1p0a5037
1p0a5037 1p0a5037
1p0a5061
1p0a5061 1p0a5061
1p0a4848
1p0a4848 1p0a4848
1p0a4910
1p0a4910 1p0a4910
1p0a4820
1p0a4820 1p0a4820
1p0a4822
1p0a4822 1p0a4822
1p0a5034
1p0a5034 1p0a5034