Menu
วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2563 09:18 Written by

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ชุดที่ 3 ประกอบด้วย นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีนายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สีสุก ทีม อสม.ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีม อสม.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พี่น้อง ประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไข และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง จากนั้นลงพื้นที่ ตำบลไร่สีสุก มอบใบผ่านการกักกันตนเอง จำนวน 14 วัน ให้กับประชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 3 คน
จากนั้นเวลา 13.00 น. คณะของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามสี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี และ ทีม อสม.ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และขอให้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ให้เข้าถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จากนั้นได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง และได้ลงพื้นที่ตำบลหนองสามสี มอบใบผ่านการกักกันตนเอง จำนวน 14 วัน ให้กับประชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 คน
จากนั้น เวลา 14.30 น. ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง และทีม อสม.ให้การต้อนรับ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือให้ช่วยกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเรื่องการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ให้เข้าถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญปลอดภัย


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น.ที่โดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะคณะทำงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด ชุดที่ 1 ได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสมปอง สมขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือ และทีม อสม.ให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจกับทีมผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมรพ.สต. ทีม อสม.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ตำบลนาผือ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไข และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือมี 12 หมู่บ้าน มีผู้เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 205 คน ทำการกักตัวครบ 14 วัน พ้นระยะกักตัว 145 คน ไม่พบเข้าเกณฑ์สงสัย และยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 60 คน จากนั้นได้แบ่งคณะหัวหน้าส่วนราชการออกเป็น 5 สาย ร่วมกันตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัวเองที่บ้าน โดยสายที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมให้กำลังใจ 2 ครอบครัว โดยได้มอบถุงสภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย และขอให้กักตัวเอง ไม่ออกไปที่อื่น หางานอดิเรกปลูกต้นไม้ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนั้นได้ถวายแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้พระสงฆ์ที่วัดโคกกอก ตำบลนาผือ
จากนั้น ในช่วงบ่ายที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ลงพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาอุปสรรค โดยนางนิตยา เกตมาลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาหมอม้า กล่าวว่า ตำบลนาหมอม้า มี 8 หมู่บ้าน มีผู้เดินทางมาจาก
กรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ 163 คน กักตัวครบ 14 วัน 139 คน กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 24 ราย จากนั้น คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ 2 ครอบครัว และมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย และถวายแอลกอฮอร์ล้างมือให้พระสงฆ์วัดบูรพา ตำบลนาหมอม้า
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึงคณะทำงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ชุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ อำเภอเมือง 19 ตำบล 1 เทศบาลเมือง 31 ชุมชน, นายธนูสินธ์ ไชยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบอำเภอหัวตะพาน และอำเภอลืออำนาจ, นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ อำเภอเสนางคนิคมและอำเภอชานุมาน และนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบอำเภอพนาและอำเภอปทุมราชวงศา โดยได้ร่วมกันออกพื้นที่ ชี้แจงการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งคำสั่งชุดที่ 5 ซึ่งนำชุดที่ 1-4 มาเรียบเรียงทั้งประกาศ และการขอความร่วมมือให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ ยังคงปิดสถานที่เล่นการพนันทุกประเภท สนามกีฬาของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะการงดจำหน่ายสุราทั้งร้านค้าปลีก และค้าส่ง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

    


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 22 เมษายน 2563 10:24 Written by

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาบ้านโคกชาด ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในฐานะคณะทำงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด ชุดที่ 2 ได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพระ และทีม อสม. ให้การต้อนรับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจกับทีมผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ทีม อสม. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับตำบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลคำพระ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไข และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกับทางราชการอย่างจริงจัง
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปมอบสิ่งของจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


........................................................................................................................................................................................

ที่มา : Line หน.ส่วนฯ อจ. ตอบ/ปชส
จรูญ พิตะพันธ์/ภาพ/ข่าว
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./บก.ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 22 เมษายน 2563 10:15 Written by

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศคบ.มท.)
โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดสื่อสารกับประชาชน เน้นย้ำว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้ดีขึ้นมาก แต่ขอให้เราไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ยกไว้ก่อน และการให้ข่าวในพื้นที่ภายในจังหวัดนั้น ขอให้ยึดข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย เป็นหลัก และงดให้ข่าวที่มีผลกระทบต่อจังหวัดข้างเคียง นอกจากนี้ยังขอให้จังหวัด ดำเนินการรายงานข้อมูลพื้นฐานของ Local Quarantine ในแต่ละพื้นที่ และขอความร่วมมือให้จังหวัด จัดระเบียบการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการ เช่น เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVI - 19 และที่สำคัญขอความร่วมมือกับประชาชนในการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

**************************************************************************************************

ที่มา : Line หน.ส่วนฯ อจ. ตอบ/ปชส
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.ที่โดมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะคณะทำงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด ชุดที่ 1 ได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายชนินทร์ เตาเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำปลีก พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก และทีม อสม.ให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจกับทีมผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ทีมรพ.สต. ทีม อสม. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับตำบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตำบลน้ำปลีก และรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไข และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ร่วมมือกับทางราชการ สำหรับเทศบาลตำบลน้ำปลีกมี 4 หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก 10 หมู่บ้าน มีผู้เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 248 คน ทำการกักตัวครบ 14 วัน พ้นระยะกักตัว 183 คน ไม่พบเข้าเกณฑ์สงสัย และยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 65 คน จากนั้นได้แบ่งคณะหัวหน้าส่วนราชการออกเป็น 5 สาย ร่วมกันตรวจให้กำลังใจผู้กักกันตัวเอง โดยสายที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมให้กำลังใจ 2 ครอบครัว รวมถึงผู้ติดเชื้อรายที่ 1 ของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้มอบถุงสภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย โดยขอให้กักตัวเอง ไม่ออกไปที่อื่น เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)จากนั้นได้ถวายแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้พระสงฆ์ที่วัดศรีมงคล ตำบลน้ำปลีก.
จากนั้น ในช่วงบ่ายที่ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ลงพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาอุปสรรค โดยนายทนุธรรม ศุภผลาสิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนายม กล่าวว่า ตำบลนายม มี 8 หมู่บ้าน มีผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ 304 คน กักตัวครบ 14 วัน 281 คน กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 23 ราย
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึงคณะทำงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ชุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ อำเภอเมือง 19 ตำบล 1 เทศบาลเมือง 31 ชุมชน, นายธนูสินธ์ ไชยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบอำเภอหัวตะพาน และอำเภอลืออำนาจ, นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ อำเภอเสนางคนิคมและอำเภอชานุมาน และนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบอำเภอพนาและอำเภอปทุมราชวงศา โดยได้ร่วมกันออกพื้นที่ ชี้แจงการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งคำสั่งชุดที่ 5 ซึ่งนำชุดที่ 1-4 มาเรียบเรียงทั้งประกาศ และการขอความร่วมมือให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ ยังคงปิดสถานที่เล่นการพนันทุกประเภท สนามกีฬาของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะการงดจำหน่ายสุราทั้งร้านค้าปลีก และค้าส่ง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

**********************************************************************************

ที่มา : line หน.ส่วนฯ อจ. ตอบ/ปชส
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 22 เมษายน 2563 09:16 Written by

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. กองร้อย อส.จ.อจ.ที่ 1 ได้จัดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าร่วมขบวนมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานชุดที่ 4 โดยมี ท่านศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ลงพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปทุมราชวงศา และ อำเภอพนา โดยทำการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจผู้กักกันตนเองที่บ้านพักอาศัย

ผลการปฏิบัติ : ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเเรียบร้อยตามเป้าหมาย

วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 11:11 Written by

วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ) โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ) โดยให้แต่ละจังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นโครงการกิจกรรมต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 6 หน่วยงานเข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งเสนอโครงการ ประกอบด้วย โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โครงการถนนสายวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านนาผาง โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการโรงเรียนวัยหวาน หลักสูตรพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green City และโครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน ได้รับการพิจารณาแล้วให้เป็นโครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ

**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 11:02 Written by


วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 14.30 น. ที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยแบ่งออก 4 สาย กระจายไปตามอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน โดยมี นายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล พร้อมด้วยบุคลกรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมรับฟัง ปัญหา อุปสรรค การทำงานในพื้นที่ ปัจจุบันโรงพยาบาลหัวตะพาน ได้ดำเนินตามมาตรการของจังหวัดในการคัดกรอง และให้ประชาชนที่มารับบริการ เข้าออกประตูทางเดียว ซึ่งก่อนจะเข้ารับบริการจะต้องผ่านจุดคัดกรองก่อน ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคัดกรองแบบใหม่ ทำให้ไม่ต้องใกล้ชิดกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับ ประชาชนผู้มารับบริการ
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสร้างถ่อใน อำเภอหัวตะพาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 10:51 Written by

วันนี้(16 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์(Zoom Meeting) การคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค
ตามที่ศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2563 และร่วมปฏิบัติงานในกระบวนการคัดเลือกการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ได้จำนวนรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ราย ต่อจังหวัด และนำรายงานสรุปผลการคัดเลือก คัดสรรตามแบบรายงานที่โครงการกำหนด พร้อมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาค ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยได้รับรายชื่อนักเรียน พร้อมข้อมูลหลักฐานส่วนบุคคล และครอบครัว ที่คณะกรรมการคัดเลือก ระดับจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี เสนอรายชื่อนักเรียน จำนวน 11 ราย จังหวัดศรีสะเกษ เสนอรายชื่อนักเรียน จำนวน 5 ราย จังหวัดยโสธร เสนอรายชื่อนักเรียน จำนวน 5 ราย จังหวัดอำนาจเจริญ เสนอรายชื่อนักเรียน จำนวน 5 ราย
โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับภาค จะจัดลำดับความสำคัญร่วมกันให้เหลือผู้ผ่านการกลั่นกรองที่เห็นชอบร่วมกัน จำนวน 8 ราย ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตามแบบรายงานทุกฉบับให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ภายในไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ต่อไป ***************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

     

วันนี้ 16 เม.ย.63 เป็นวันที่สี่ ที่ผมและคณะออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และขอบคุณทีมงานของตำบลสร้างนกทา และตำบลปลาค้าว ในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมทั้งได้ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ออกเยี่ยมผู้ที่กักตัว นำถุงยังชีพมอบให้ผู้ที่กักตัว และเดินพบปะทักทายพี่น้องในหมู่บ้าน และได้เข้าพบเจ้าอาวาสวัดเพื่อถวายแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนได้มีโอกาสเข้ากราบไว้ขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีโพธิ์ชัย และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวัดศรีโพธิ์ชัย พร้อมทั้งได้ขอพรมาฝากทุกคนนะครับให้ชาวอำนาจเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคร้ายนี้กันทุกคนนะครับ