Menu

 

    วันที่ (15 มีนาคม 2565) เวลา 13.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปยังจุดบริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงระยะไกลจากริมฝั่งลำเซบาย ในเขตพื้นที่บ้านนาเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินงานสูบส่งน้ำระยะไกล ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
    โดยบริเวณโครงการสูบส่งน้ำระยะไกลจากหนองแก้มลิง ริ่มฝั่งลำเซบาย ในพื้นที่บ้านนาเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีเครื่องสูบน้ำต่อท่อระยะไกล ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ไปกักเก็บที่แหล่งน้ำประปา บ้านนาเมือง หมู่ที่ 9 เป็นระยะเวลา 10 วัน คาดว่าจะเติมน้ำในบ่อได้ 16,000 ลบ.ม. จะทำให้ประชาชน 464 คน ได้มีน้ำประปาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งนี้ 
    ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการสนับสนุนจากจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยทำการสูบส่งน้ำระยะไกล ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งหมด 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บ้านนาเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จุดที่ 2 บ้านโคกกอก หมู่ที่ 3 , 10 และ 12 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จุดที่ 3 บ้านโคกสวาสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จุดที่ 4 บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง และจุดที่ 5 บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร  เป็นการเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นการบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตลอดช่วงหน้าแล้งนี้
 

******************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
1p0a8654.jp...
1p0a8654.jpg1 1p0a8654.jpg1
1p0a8631.jp...
1p0a8631.jpg1 1p0a8631.jpg1
1p0a8650.jp...
1p0a8650.jpg1 1p0a8650.jpg1
1p0a8680.jp...
1p0a8680.jpg1 1p0a8680.jpg1
s__3358770
s__3358770 s__3358770
s__3358765
s__3358765 s__3358765
1p0a8682.jp...
1p0a8682.jpg1 1p0a8682.jpg1
1p0a8677.jp...
1p0a8677.jpg1 1p0a8677.jpg1
s__3358767
s__3358767 s__3358767
s__3358756
s__3358756 s__3358756
1p0a8667.jp...
1p0a8667.jpg1 1p0a8667.jpg1
s__3358764
s__3358764 s__3358764
1p0a8638.jp...
1p0a8638.jpg1 1p0a8638.jpg1
1p0a8684.jp...
1p0a8684.jpg1 1p0a8684.jpg1
1p0a8673.jp...
1p0a8673.jpg1 1p0a8673.jpg1
1p0a8669.jp...
1p0a8669.jpg1 1p0a8669.jpg1
1p0a8618
1p0a8618 1p0a8618
1p0a8625.jp...
1p0a8625.jpg1 1p0a8625.jpg1
1p0a8627
1p0a8627 1p0a8627
s__3358763
s__3358763 s__3358763
1p0a8659.jp...
1p0a8659.jpg1 1p0a8659.jpg1
1p0a8633.jp...
1p0a8633.jpg1 1p0a8633.jpg1
s__3358758
s__3358758 s__3358758
s__3358766
s__3358766 s__3358766
s__3358769
s__3358769 s__3358769
s__13071974...
s__130719747 s__130719747
s__3358760
s__3358760 s__3358760
s__3358762
s__3358762 s__3358762
s__3358761
s__3358761 s__3358761
1p0a8649.jp...
1p0a8649.jpg1 1p0a8649.jpg1
1p0a8676.jp...
1p0a8676.jpg1 1p0a8676.jpg1
1p0a8623.jp...
1p0a8623.jpg1 1p0a8623.jpg1
s__3358759
s__3358759 s__3358759

   วันนี้ (15 มีนาคม 2565) เวลา 10.20 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือชื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการขายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมในพิธี ณ ลานรับชื้อข้าวเปลือกบ้านเนินกุง ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
    บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้มีโครงการจัดทำข้าวหอมมะลิประชารัฐ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ โดยได้มีการร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน ๑๕๐ ราย เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจฯ โดยตรง และนำไปแปรสภาพเป็นข้าวสาร เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านประชารัฐและช่องทางอื่นๆ
    สำหรับข้าวหอมหอมมะลิ ตะวันอ้อมข้าว อำนาจเจริญ มีที่ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 16 องศา 01 N (16 องศา 1 ลิปดา เหนือ) เส้นแวงที่ 104 องศา 36 E (104 องศา 36 ลิปดา ตะวันออก) เป็นที่ตั้งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรียกว่า  “ตะวันอ้อมข้าว” จึงทำข้าวที่ปลูกได้รับแสงแดด 3 ด้าน ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินขาว ดินร่วนปนทรายมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 138 เมตร ส่งผลให้มีปริมาณ แสงแดด ฝน และดินเหมาะสม มีผลดีกับต้นข้าวหอมมะลิ จึงส่งผลให้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ สร้างช่อรวงอ่อนบ่มเมล็ดในรวง ทำให้เมล็ดข้าวแกร่ง สวย สมบูรณ์ เมื่อหุงเมล็ดข้าวขยายยาวออกมา มีกลิ่นหอมธรรมชาติ และนุ่มเป็นพิเศษ อีกทั้งยังปลอดภัยเพราะเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 100 % ตามวิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร การเกษตรสร้างมูลค่า  ท่องเที่ยวเสริมสร้างสุขภาพ เชื่อมโยงเส้นทางการค้า จนทำให้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับประเทศตั้งแต่ปีการผลิต พ.ศ.2539 -2557 รวม 16 รางวัล ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ข้าวหอมมะลิ ตะวันอ้อมข้าว อำนาจเจริญ หอม นุ่มและอร่อย

********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

s__3358740
s__3358740 s__3358740
s__3358744
s__3358744 s__3358744
s__3358741
s__3358741 s__3358741
s__3358746
s__3358746 s__3358746
s__3358749
s__3358749 s__3358749
s__3358752
s__3358752 s__3358752
s__3358736
s__3358736 s__3358736
s__3358755
s__3358755 s__3358755
s__3358753
s__3358753 s__3358753
s__3358745
s__3358745 s__3358745
s__3358750
s__3358750 s__3358750
s__3358737
s__3358737 s__3358737
s__3358747
s__3358747 s__3358747
s__3358748
s__3358748 s__3358748
s__3358742
s__3358742 s__3358742
s__3358751
s__3358751 s__3358751
s__3358739
s__3358739 s__3358739

    วันที่ (9 มีนาคม 2565) เวลา 12.40 น. พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 ปัจจุบันเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6, มีนักเรียน 695 คน, มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 90 คน มีนายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ และในช่วงที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้นั้น ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand เนื่องจากนักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการเรียนแบบอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยครูได้นำเอกสารใบงาน ใบความรู้ ไปให้นักเรียนที่บ้าน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย / ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 505 คน คิดเป็นร้อยละ 72 
    โรงเรียนฯ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถลงมือปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงตามความสามารถและความถนัด จากการบริหารจัดการ โรงเรียนฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ลำดับที่ 1 "ระดับทอง" และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ให้ผู้เรียนได้แสดงออกเต็มตามศักยภาพ/ซึ่งนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" ระหว่างวันที่ 5 ถึง 25 มีนาคม 2565 จำนวน 3 ประเภท คือกรีฑา มวยปล้ำ และยกน้ำหนัก

1p0a8438.jp...
1p0a8438.jpg1 1p0a8438.jpg1
1p0a8428
1p0a8428 1p0a8428
1p0a8451
1p0a8451 1p0a8451
1p0a8433
1p0a8433 1p0a8433
1p0a8444.jp...
1p0a8444.jpg1 1p0a8444.jpg1
1p0a8413
1p0a8413 1p0a8413
1p0a8439.jp...
1p0a8439.jpg1 1p0a8439.jpg1
1p0a8423
1p0a8423 1p0a8423
1p0a8424
1p0a8424 1p0a8424
1p0a8454
1p0a8454 1p0a8454
1p0a8446.jp...
1p0a8446.jpg1 1p0a8446.jpg1
1p0a8420.jp...
1p0a8420.jpg1 1p0a8420.jpg1
1p0a8470
1p0a8470 1p0a8470
1p0a8449.jp...
1p0a8449.jpg1 1p0a8449.jpg1
1p0a8402
1p0a8402 1p0a8402
1p0a8414
1p0a8414 1p0a8414
1p0a8442.jp...
1p0a8442.jpg1 1p0a8442.jpg1
1p0a8441
1p0a8441 1p0a8441
1p0a8466
1p0a8466 1p0a8466

    วันนี้ (8 มีนาคม 2565) เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสตรีอำนาจเจริญ พลังสร้างสรรค์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมมอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรสตรีจังหวัดอำนาจเจริญให้เข้มแข็งและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จำนวน 15 ราย โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ จาก 7 อำเภอ จำนวน 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
    นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการรวมพลังสตรีอำนาจเจริญ พลังสร้างสรรค์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในสังคมของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล เป็นการแสดงพลังสตรีในการสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาสตรี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสตรีอำนาจเจริญ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ จาก 7 อำเภอ จำนวน 300 คน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบใบประกาศสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 การแสดงเดินแบบผ้าไทย "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" โดยจัดแสดงแบบ 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 "เลอค่าผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ชุดที่ 2 "แม่บ้านมหาดไทย ใส่ผ้าไทยให้สนุก" และชุดที่ 3 "สตรีอำนาจเจริญ ร้อยดวงใจ สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก" ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ 7 อำเภอ การประกวดนิทรรศการกลุ่มอาชีพสตรีดีเด่น คำถามชวนรู้เกี่ยวกับบทบาทสตรีไทยในยุค 4.0 และการจำหน่ายสินค้า 0 TOP โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องผลที่คาดว่าจะได้รับ สตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แสดงพลังสตรีสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาสตรี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผลงานของสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

1p0a8234.jp...
1p0a8234.jpg1 1p0a8234.jpg1
1p0a8231
1p0a8231 1p0a8231
1p0a8210
1p0a8210 1p0a8210
1p0a8195
1p0a8195 1p0a8195
1p0a8282.jp...
1p0a8282.jpg1 1p0a8282.jpg1
1p0a8305.jp...
1p0a8305.jpg1 1p0a8305.jpg1
1p0a8259.jp...
1p0a8259.jpg1 1p0a8259.jpg1
1p0a8268.jp...
1p0a8268.jpg1 1p0a8268.jpg1
1p0a8256
1p0a8256 1p0a8256
1p0a8224
1p0a8224 1p0a8224
1p0a8245.jp...
1p0a8245.jpg1 1p0a8245.jpg1
1p0a8252.jp...
1p0a8252.jpg1 1p0a8252.jpg1
1p0a8278
1p0a8278 1p0a8278
1p0a8291
1p0a8291 1p0a8291
1p0a8327.jp...
1p0a8327.jpg1 1p0a8327.jpg1
1p0a8227.jp...
1p0a8227.jpg1 1p0a8227.jpg1
1p0a8206
1p0a8206 1p0a8206
1p0a8213
1p0a8213 1p0a8213
1p0a8248.jp...
1p0a8248.jpg1 1p0a8248.jpg1
1p0a8270
1p0a8270 1p0a8270

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้แทนกลุ่มอาชีพทอผ้า ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาลวดลายผ้าไทยให้เกิดความหลากหลายและร่วมสมัย ก้าวสู่สากล
    วันนี้ (7 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนกลุ่มทอผ้าจาก 21 กลุ่ม จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้า ผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์ ในแต่ละท้องถิ่น เป็นการเริ่มต้น ต่อยอด แนวความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความทันสมัย สามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน
    ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนิน ณ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดธาตุประสิทธิ์ และหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของโครงการศิลปาชีพ และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา เพื่อสร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นหลัง และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
    ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานแบบลายผ้า ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ผ่านปลัดกระทรงมหาดไทย เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ ทรงออกแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

*****************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a8074
1p0a8074 1p0a8074
1p0a8096
1p0a8096 1p0a8096
1p0a8105
1p0a8105 1p0a8105
1p0a8092
1p0a8092 1p0a8092
1p0a8082
1p0a8082 1p0a8082
1p0a8104
1p0a8104 1p0a8104
1p0a8055
1p0a8055 1p0a8055
1p0a8038
1p0a8038 1p0a8038
1p0a8094
1p0a8094 1p0a8094
1p0a8084
1p0a8084 1p0a8084
1p0a8095
1p0a8095 1p0a8095
1p0a8091
1p0a8091 1p0a8091
1p0a8077
1p0a8077 1p0a8077
1p0a8065
1p0a8065 1p0a8065
1p0a8113
1p0a8113 1p0a8113
1p0a8048
1p0a8048 1p0a8048
1p0a8141
1p0a8141 1p0a8141
1p0a8108
1p0a8108 1p0a8108

    วันนี้ ( 3 มีนาคม 2565 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดสร้างถ่อนอกและร่วมพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถวัดสร้างถ่อนอก บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระครูกิตติโกศล เจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด
    วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถหรือเขตที่พระสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม พระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์ศาสนูปถัมภกมีพระราชประสงค์อำนวยความสะดวกแก่สงฆ์ จึงทรงออกประกาศพระราชทานที่ตั้งวัดเป็น วิสุงคามสีมา ยกที่ดินเป็นเขตวิสุงคามสีมาถือว่าได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวัด แต่การขอพระบรมราชานุญาตนั้น กำหนดเฉพาะที่ตั้งอุโบสถเท่านั้น ปัจจุบันการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัด ดำเนินตามกฎกระทรวงซึ่งออกความตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 คือ วัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องปรากฏว่าได้สร้างขึ้นหรือไปปฏิสังขรเป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่า 5 รูป ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี มิได้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เจ้าอาวาสเป็นผู้เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาฝ่ายสงฆ์ และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตามลำดับชั้น จนถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว ก็จะกราบบังคมทูลสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อทรงอนุมัติแล้วนำความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดสร้างถ่อนอก บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินตามขั้นตอนดังกล่าว และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2564 และเพื่อได้สามารถประกอบสังฆกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย จึงได้ประกอบพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 09.39 น. โดย มีพื้นที่กว้าง 20 เมตร และยาว 40 เมตร
    สำหรับวัดสร้างถ่อนอก ในอดีตเป็นสำนักเรียนมูลกัจจายน์ ที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของภาคอีสาน โดยครั้งรุ่งเรืองที่สุดในสมัยที่หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม เป็นอาจารย์สอน โดยมีพระภิกษุสามเณรเดินทางมาจากที่ต่างๆเพื่อมาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เมื่อครั้งเป็นสามเณรก็ได้มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้ จนอุปสมบทเป็นพระฝ่ายมหานิกายและจำพรรษาอยู่ที่วัดสร้างถ่อนอกแห่งนี้ภายหลังจึงได้ออกธุดงค์ไปสู่สถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นวัดทีมีความสำคัญในการสร้างพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน ขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

1p0a7574
1p0a7574 1p0a7574
1p0a7619
1p0a7619 1p0a7619
1p0a7572
1p0a7572 1p0a7572
1p0a7579
1p0a7579 1p0a7579
1p0a7628
1p0a7628 1p0a7628
1p0a7631
1p0a7631 1p0a7631
1p0a7595
1p0a7595 1p0a7595
1p0a7565
1p0a7565 1p0a7565
1p0a7551
1p0a7551 1p0a7551
1p0a7597
1p0a7597 1p0a7597
1p0a7604
1p0a7604 1p0a7604
1p0a7599
1p0a7599 1p0a7599
1p0a7561
1p0a7561 1p0a7561
1p0a7622
1p0a7622 1p0a7622
1p0a7541
1p0a7541 1p0a7541
1p0a7529
1p0a7529 1p0a7529
1p0a7534
1p0a7534 1p0a7534
1p0a7632
1p0a7632 1p0a7632
1p0a7566
1p0a7566 1p0a7566
1p0a7609
1p0a7609 1p0a7609

    วันนี้ (2 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับโรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพอำนาจเจริญ โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"ให้ผู้ร่วมพิธีได้เยี่ยมชมอีกด้วย

    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงมีการถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่าน เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในการเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถาน โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า "ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคนเพราะตลอดชีวิตของคนเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการสิ่งต่างๆ ที่ได้มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ" ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความพิเศษต่อช่างฝีมือแรงงานไทยทั่วประเทศ

 

1p0a7470
1p0a7470 1p0a7470
1p0a7459.jp...
1p0a7459.jpg1 1p0a7459.jpg1
1p0a7437
1p0a7437 1p0a7437
1p0a7445.jp...
1p0a7445.jpg1 1p0a7445.jpg1
1p0a7414
1p0a7414 1p0a7414
1p0a7438
1p0a7438 1p0a7438
1p0a7462.jp...
1p0a7462.jpg1 1p0a7462.jpg1
1p0a7480
1p0a7480 1p0a7480
1p0a7475.jp...
1p0a7475.jpg1 1p0a7475.jpg1
1p0a7420
1p0a7420 1p0a7420
1p0a7453.jp...
1p0a7453.jpg1 1p0a7453.jpg1
1p0a7428
1p0a7428 1p0a7428
1p0a7456.jp...
1p0a7456.jpg1 1p0a7456.jpg1
1p0a7431
1p0a7431 1p0a7431
1p0a7442
1p0a7442 1p0a7442
1p0a7423
1p0a7423 1p0a7423
1p0a7465
1p0a7465 1p0a7465

    วันที่ (28 กุมภาพันธ์ 2565) ที่วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีพระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ (เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ) พร้อมด้วย คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
    สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเป็นการเชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัด ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกร นอกจากนี้ ยังสามารถนำหลักธรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม
    โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะจัดขึ้นทุกวันที่ 28 ของเดือน และครั้งถัดไปจะจัดในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ วัดเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

***************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

    วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2565) นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวินัยเลิศ ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ นางอนัญญา ซองทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ดอกขาว ณ สวนป่าหน้าอาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยศาลจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการ "ปลูกต้นราชพฤกษ์ดอกขาวเสริมป่าเพื่อความยั่งยืน" เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรณรงค์ส่งเสริมรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรศาลจังหวัดอำนาจเจริญ อันเป็นการสร้างความสมดุลภาพระหว่างชีวิตและการทำงาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2565 – 2568 

     ยุทธศาสตร์ S พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติ ร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนธรรมชาติ ป่าไม้และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

9
9 9
s__12787737
s__12787737 s__12787737
6
6 6
1
1 1
7
7 7
8
8 8
6.1
6.1 6.1
s__12787729
s__12787729 s__12787729
5
5 5
5.1
5.1 5.1
4
4 4
3
3 3

    วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการระวางแนวเขตเพื่อขุดลอกหนองสามขา เป็นหนองน้ำอยู่ระหว่างตำบลสร้างถ่อน้อยและตำบลรัตนวารี โดยนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน กำนันทั้ง 2 ตำบล และผู้เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ โดยมีผู้ยินยอมบริจาคที่ดินรอบหนองน้ำบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค โดยใช้งบประมาณ 60 ล้านบาทและยังมีการติดตามสถานที่ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารธนาคารเลือดบริเวณที่ดินราชพัสดุ ข้างโรงพยาบาลหัวตะพาน
    ทั้งนี้ พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ ได้ให้เกียรติเป็นองค์ที่ปรึกษา

 

1098968
1098968 1098968
1098981
1098981 1098981
1098972
1098972 1098972
1098982
1098982 1098982
1098977
1098977 1098977
1098969
1098969 1098969
1098967
1098967 1098967
1098980
1098980 1098980
1098973
1098973 1098973
1098970
1098970 1098970
1098971
1098971 1098971
1098975
1098975 1098975
1098976
1098976 1098976
1098979
1098979 1098979
1098978
1098978 1098978
1098974
1098974 1098974
1098983
1098983 1098983