Menu

 

    วันที่ (31 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 โดยอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565) พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับประเทศ จำนวน 3 ราย และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 12 ราย
ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้จังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายได้แก่ นางสาวอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นายนครินทร์ ร่มเย็น เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
    นอกจากนี้ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 12 ราย ได้แก่ นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ นางอนงค์นุข วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นายวิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นายกนก สวัสดิ์พล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุรชัย เติบสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ นางนงคราญ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายพีระพล บัวทอง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ นางวรรณา แสงบุญศรี ครูปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวตะพาน นายปัฐคพงศ์ บุดดา เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ และนายวิโชค กึ่งแสง พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ สังกัดโรงพยาบาลลืออำนาจ

 

1p0a9792
1p0a9792 1p0a9792
1p0a9803
1p0a9803 1p0a9803
1p0a9798
1p0a9798 1p0a9798
1p0a9797
1p0a9797 1p0a9797
1p0a9800
1p0a9800 1p0a9800
1p0a9808
1p0a9808 1p0a9808
1p0a9779
1p0a9779 1p0a9779
1p0a9770
1p0a9770 1p0a9770
1p0a9787
1p0a9787 1p0a9787
1p0a9782
1p0a9782 1p0a9782
1p0a9821
1p0a9821 1p0a9821

 วันนี้ (31 มีนาคม 2565) เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
    ด้วยปี พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นครั้งแรก โดยจัดหากองทุนช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส และในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"      
    โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ และเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม องค์กร พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญและ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินสมทบกองทุนในวันนี้  (31 มีนาคม 2565) ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เงินสมทบูกองทุนฯ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 112,313 บาท และจะนำเงินฝากสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

 

1p0a9767
1p0a9767 1p0a9767
1p0a9762
1p0a9762 1p0a9762
1p0a9765
1p0a9765 1p0a9765
1p0a9748
1p0a9748 1p0a9748
1p0a9744
1p0a9744 1p0a9744
1p0a9740
1p0a9740 1p0a9740
1p0a9759
1p0a9759 1p0a9759
1p0a9741
1p0a9741 1p0a9741
1p0a9761
1p0a9761 1p0a9761

    วันนี้ (31 มีนาคม 2565) เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำส่วนราชการถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565  โดยได้ถวายพานพุ่มดอกไม้สดและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมี คณะตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
    31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็น มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน
     ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และขนานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และให้ประกอบพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

1p0a9697
1p0a9697 1p0a9697
1p0a9728
1p0a9728 1p0a9728
1p0a9722
1p0a9722 1p0a9722
1p0a9699
1p0a9699 1p0a9699
1p0a9835
1p0a9835 1p0a9835
1p0a9726
1p0a9726 1p0a9726
1p0a9693
1p0a9693 1p0a9693
1p0a9710
1p0a9710 1p0a9710
1p0a9731
1p0a9731 1p0a9731
1p0a9707
1p0a9707 1p0a9707
1p0a9715
1p0a9715 1p0a9715
1p0a9738
1p0a9738 1p0a9738

    วันที่ (30 มีนาคม 2564) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมร้านลาบไก่ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนเพื่อวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2) โดยมี นางวาสนา แถวเพ็ชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้ และนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ส่วนราชการไปสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้และนโยบายสำคัญต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนเพื่อวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2) เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ

 

**********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a9669.jp...
1p0a9669.jpg1 1p0a9669.jpg1
1p0a9675
1p0a9675 1p0a9675
1p0a9687.jp...
1p0a9687.jpg1 1p0a9687.jpg1
1p0a9622
1p0a9622 1p0a9622
1p0a9685.jp...
1p0a9685.jpg1 1p0a9685.jpg1
1p0a9647
1p0a9647 1p0a9647
1p0a9653
1p0a9653 1p0a9653
1p0a9679
1p0a9679 1p0a9679
1p0a9628
1p0a9628 1p0a9628
1p0a9666.jp...
1p0a9666.jpg1 1p0a9666.jpg1
1p0a9643
1p0a9643 1p0a9643
1p0a9650.jp...
1p0a9650.jpg1 1p0a9650.jpg1
1p0a9677.jp...
1p0a9677.jpg1 1p0a9677.jpg1
1p0a9658.jp...
1p0a9658.jpg1 1p0a9658.jpg1
1p0a9660
1p0a9660 1p0a9660
1p0a9637
1p0a9637 1p0a9637
1p0a9671
1p0a9671 1p0a9671
1p0a9681.jp...
1p0a9681.jpg1 1p0a9681.jpg1
1p0a9656.jp...
1p0a9656.jpg1 1p0a9656.jpg1

 วันที่ (28 มีนาคม 2565) เวลา 15.00 น. ที่วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
    สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเป็นการเชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาและแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกร นอกจากนี้ ยังสามารถนำหลักธรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม
    โดยจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 28 ของเดือน และครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ วัดศรีชมภู่ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

*************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a9512.jp...
1p0a9512.jpg1 1p0a9512.jpg1
1p0a9510.jp...
1p0a9510.jpg1 1p0a9510.jpg1
1p0a9504.jp...
1p0a9504.jpg1 1p0a9504.jpg1
1p0a9533.jp...
1p0a9533.jpg1 1p0a9533.jpg1
1p0a9532.jp...
1p0a9532.jpg1 1p0a9532.jpg1
1p0a9509.jp...
1p0a9509.jpg1 1p0a9509.jpg1
1p0a9523.jp...
1p0a9523.jpg1 1p0a9523.jpg1
1p0a9543.jp...
1p0a9543.jpg1 1p0a9543.jpg1
1p0a9528
1p0a9528 1p0a9528
1p0a9530
1p0a9530 1p0a9530
1p0a9536.jp...
1p0a9536.jpg1 1p0a9536.jpg1
1p0a9517.jp...
1p0a9517.jpg1 1p0a9517.jpg1
1p0a9525
1p0a9525 1p0a9525
1p0a9540
1p0a9540 1p0a9540

    วันนี้ (28 มีนาคม 2565) เวลา 11.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่บ้านนาอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนลมพัดแรง ในพื้นที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากความรุนแรงของพายุได้พัดเอาหลังคาบ้านเรือนและหลังคาโรงจอดรถของประชาชนปลิวว่อน สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านนาอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 11 หลังคาเรือน
    ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย กำลังพลทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ ได้เข้าช่วยเหลือขนย้ายซากปรักหักพัง และช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยดังกล่าวในทันที เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด และในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะด้วยความห่วงใยประชาชนได้เดินทางลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค มาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ที่ประสบเหตุวาตภัยดังกล่าว

******************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a9448
1p0a9448 1p0a9448
1p0a9500
1p0a9500 1p0a9500
1p0a9492
1p0a9492 1p0a9492
1p0a9451
1p0a9451 1p0a9451
1p0a9443
1p0a9443 1p0a9443
1p0a9472
1p0a9472 1p0a9472
1p0a9486
1p0a9486 1p0a9486
1p0a9473
1p0a9473 1p0a9473
1p0a9480
1p0a9480 1p0a9480
1p0a9446
1p0a9446 1p0a9446
1p0a9487
1p0a9487 1p0a9487
1p0a9497
1p0a9497 1p0a9497
1p0a9463
1p0a9463 1p0a9463
1p0a9456
1p0a9456 1p0a9456
1p0a9477
1p0a9477 1p0a9477
1p0a9483
1p0a9483 1p0a9483
1p0a9453
1p0a9453 1p0a9453
1p0a9503
1p0a9503 1p0a9503
1p0a9465
1p0a9465 1p0a9465

    วันที่ (24 มีนาคม 2565) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการและครอบครัว องค์กรด้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
    งานวันคนพิการสากลเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ตั้งแต่งานคนพิการอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญของกลุ่มผู้พิการจึงได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2564 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม ส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยมี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย รับชมวีดีทัศน์/การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการและคนพิการต้นแบบจังหวัดอำนาจเจริญ การมอบป้ายศูนย์คนพิการทั่วไป การมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนำร่อง การมอบรถโยกสำหรับคนพิการ และการจับสลากมอบของขวัญแก่ผู้พิการ

****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1p0a9406
1p0a9406 1p0a9406
1p0a9427
1p0a9427 1p0a9427
1p0a9402.jp...
1p0a9402.jpg1 1p0a9402.jpg1
1p0a9418
1p0a9418 1p0a9418
1p0a9434
1p0a9434 1p0a9434
1p0a9400
1p0a9400 1p0a9400
1p0a9441
1p0a9441 1p0a9441
1p0a9349
1p0a9349 1p0a9349
1p0a9320
1p0a9320 1p0a9320
1p0a9327
1p0a9327 1p0a9327
1p0a9377
1p0a9377 1p0a9377
1p0a9331
1p0a9331 1p0a9331
1p0a9368.jp...
1p0a9368.jpg1 1p0a9368.jpg1
1p0a9329
1p0a9329 1p0a9329
1p0a9380
1p0a9380 1p0a9380
1p0a9345.jp...
1p0a9345.jpg1 1p0a9345.jpg1
1p0a9415
1p0a9415 1p0a9415
1p0a9428
1p0a9428 1p0a9428
1p0a9391
1p0a9391 1p0a9391
1p0a9379
1p0a9379 1p0a9379

     วันที่ (23 มีนาคม 2565 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธียกเสาเอก บ้านหลังใหม่พร้อมมอบของช่วยเหลือนางพัฒนา เชื้อทอง อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 4 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมีฐานะยากจนสภาพบ้านหลังเก่าทรุดโทรม ลักษณะบ้านเป็นเพิงไม้มุงสังกะสีไม่มีความแข็งแรง ซึ่งได้มีการร้องขอในการให้ความช่วยเหลือสร้างบ้านหลังใหม่ให้นางพัฒนา เชื้อทอง ในคราวที่มีการจัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยในวันนี้มีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี
    ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยา ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญและได้จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในครั้งนั้น ได้มีราษฎร นางพัฒนา เชื้อทอง แจ้งขอความช่วยเหลือในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะและคงทนถาวร ในพื้นที่บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 4 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ ทางจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างบ้านให้กับนางพัฒนา เชื้อทอง โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญสนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญสนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญสนับสนุนงบประมาณ 2,000 บาท เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญสนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 107,000 บาท และชุดทหารช่างจากกองกำลังสุรนารีจะร่วมดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังนี้ นอกจากนี้ นายประวัติ หน่อแก้ว ประธานชมรมฅนเมืองป่า 4×4 อำนาจเจริญ ร่วมสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างบ้านหลังนี้จนแล้วเสร็จ

1p0a9205
1p0a9205 1p0a9205
1p0a9195
1p0a9195 1p0a9195
1p0a9180
1p0a9180 1p0a9180
1p0a9218
1p0a9218 1p0a9218
1p0a9172
1p0a9172 1p0a9172
1p0a9181
1p0a9181 1p0a9181
1p0a9197
1p0a9197 1p0a9197
1p0a9171
1p0a9171 1p0a9171
1p0a9176
1p0a9176 1p0a9176
1p0a9213
1p0a9213 1p0a9213
1p0a9177
1p0a9177 1p0a9177
1p0a9196
1p0a9196 1p0a9196
1p0a9188
1p0a9188 1p0a9188
1p0a9186
1p0a9186 1p0a9186
1p0a9198
1p0a9198 1p0a9198
1p0a9174
1p0a9174 1p0a9174
1p0a9209
1p0a9209 1p0a9209

 วันนี้ (22  มีนาคม 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ  นายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
    สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำหน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นประกอบพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนต่างๆ ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เช่นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรี บริการการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมวฟรี การแนะนำอาชีพ รับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร แจกพันธ์ไม้ เปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน เป็นต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร สินค้าโอท็อปของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ก่อนเข้าพิธีการตามโครงการฯในช่วงเช้า ได้มีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนมานำเสนอในเวทีเสวนาแห่งนี้เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
 

 
*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
1p0a9116
1p0a9116 1p0a9116
1p0a9046
1p0a9046 1p0a9046
1p0a9057
1p0a9057 1p0a9057
1p0a9012
1p0a9012 1p0a9012
1p0a9093
1p0a9093 1p0a9093
1p0a9067
1p0a9067 1p0a9067
1p0a9015
1p0a9015 1p0a9015
1p0a9055
1p0a9055 1p0a9055
1p0a9079
1p0a9079 1p0a9079
1p0a9125
1p0a9125 1p0a9125
1p0a9009.jp...
1p0a9009.jpg1 1p0a9009.jpg1
1p0a9122
1p0a9122 1p0a9122
1p0a9059
1p0a9059 1p0a9059
1p0a9048
1p0a9048 1p0a9048
1p0a9071.jp...
1p0a9071.jpg1 1p0a9071.jpg1
1p0a9069
1p0a9069 1p0a9069
1p0a9088
1p0a9088 1p0a9088
1p0a9081
1p0a9081 1p0a9081
1p0a9134.jp...
1p0a9134.jpg1 1p0a9134.jpg1
1p0a9068
1p0a9068 1p0a9068

  วันนี้ ( 22  มีนาคม 2565)  ที่ โรงเรียนบ้านภูเขาขาม  ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทั้งนี้ได้มอบชุดยาพระราชทานจำนวน 50 ชุด ให้ผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จำนวน 50 ครัวเรือน โดยมี นายอาคม กินาวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล การตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตลอดจนชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ต้องรักษาสุขภาพตนเองให้ดี เช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกใหม่ๆ พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น
    จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว. สายแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและอื่นๆ รวม 1,558 คน ได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 

**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
1p0a9033.jp...
1p0a9033.jpg1 1p0a9033.jpg1
1p0a9042
1p0a9042 1p0a9042
1p0a9020
1p0a9020 1p0a9020
1p0a9100.jp...
1p0a9100.jpg1 1p0a9100.jpg1
1p0a9110.jp...
1p0a9110.jpg1 1p0a9110.jpg1
1p0a9104.jp...
1p0a9104.jpg1 1p0a9104.jpg1
1p0a9111.jp...
1p0a9111.jpg1 1p0a9111.jpg1
1p0a9035
1p0a9035 1p0a9035
1p0a9019
1p0a9019 1p0a9019
1p0a9030.jp...
1p0a9030.jpg1 1p0a9030.jpg1
1p0a9088
1p0a9088 1p0a9088