Menu
วันพฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2564 12:19 Written by

วันนี้ (17 พ.ย. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำปฏิทินขั้นตอนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยนำปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้มีขั้นตอน มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 12 ขั้นตอน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แจ้งตำแหน่งว่างงานเชิงรุก ระหว่างเดือน กันยายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1,366 อัตรา ในลำดับตำแหน่งงานว่างสูงสุดมีจำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. ตำแหน่งแรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป จำนวน 164 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่งอื่น ๆ จำนวน 51 อัตรา 3. ตำแหน่งตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 อัตรา 4. ตำแหน่งแรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ จำนวน 44 อัตรา และ 5. ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า จำนวน 42 อัตรา
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่โครงการได้กำหนดไว้ จำนวน 20 คน เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และไม่ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานฝีมือยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจให้สังคม" โดยสาขาที่เปิดรับสมัคร มีจำนวน 8 สาขา ดังนี้ 1. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 3. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 4. สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 5. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 6. สาขาช่างแต่งผมบุรุษ 7. สาขาช่างแต่งผมสตรี และ 8. สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือขอข้อมูลได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์หมายเลข 045-523506-7 ต่อ 113 ทาง www.dsd.go.th/amnatcharoen และทาง www.facebook.com/DSDamnat

 

วันนี้ ( 16 พฤศจิกายน 2564) ที่ โรงเรียนลือวิทยาคม บ้านลือ หมู่ที่ 8 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 2 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี
ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินนับเป็นต้นแบบ เป็นแนวทาง วิธีการที่ยั่งยืนเป็นแบบสันติวิธีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่นอกจากจะสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว ยังสามารถทำให้ชุมชนเอาชนะยาเสพติดด้วยการสร้างความเข้มแข็ง สร้างเสริมอาชีพ และสร้างพลังสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในสังคม
สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านลือ หมู่ที่ 8 และบ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 ในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้วในวันนี้มียอดเงินสมทบจำนวนทั้งสิ้น 13,070 บาท ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน ตามแนวทางสันติวิธีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้


****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 16 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนลือวิทยาคม บ้านลือ หมู่ที่ 8 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา ทั้งนี้ได้มอบชุดยาพระราชทานจำนวน 50 ชุด ให้ผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จำนวน 50 ครัวเรือน โดยมี นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญนำทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล การตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ตลอดจนชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ต้องรักษาสุขภาพตนเองให้ดี เช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกใหม่ๆ พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว. สายแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและอื่นๆ รวม 1,558 คน ได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ผู้บริหารทางการศึกษาและตัวแทนบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่สมัครเข้าร่วมโคงการดังกล่าวฯจำนวน 40 คนร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดโครงการในวันนี้ว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎ และคำปฏิญาณของลูกเสือ และจะขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ จึงจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และสนองพระราชดำริในการปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลูกเสือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีด้วยหัวใจ มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง โดยจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และครูลูกเสือในสถานศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน มีโรงเรียน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน แบ่งจัดอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน อบรมระหว่างวันที่ 5 - 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือ และตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสถานศึกษา ในครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 จัดอบรม จำนวน 3 วัน แบบไป - กลับ ไม่พักค้างคืน ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยโรงเรียนบ่อบุโปโล โรงเรียนคำมะโค้งหนองแฝก โรงเรียนนาวังกุดตากล้า โรงเรียนบ้านนาหมอม้า โรงเรียนบ้านดงสวาง โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง โรงเรียนบ้านทับเมย โรงเรียนบ้านวังแคน โรงเรียนบ้านดอนเมย โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม โรงเรียนบ้านเชือก โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย โรงเรียนบ้านนาเรือง โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา โรงเรียนคำปอแก้วคำไหล โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ โรงเรียนบ้านนายูง และโรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสถานศึกษา (apps.go.th)

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10:30 น. คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี “หลวงพ่อนาคประทานพร” ประจำปี 2564 ณ วัดพันธวิชา บ้านภักดีเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณพลอยทองล้อมเพชร ธรรมโชติ์มงคล ประธานกรรมการบริษัทมหาชาติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นประธานอุปถัมภ์พร้อมด้วย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ เพื่อสืบสานต่อยอดพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะศาสนสถานภายในวัดและใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์
สำหรับประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษา ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้เท่านั้น

 

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564
วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2564) เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมในพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ทั่วประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือ โควิด19 อย่างเคร่งครัด
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทรงศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ทั้งทางด้านวิชาการ อุตุนิยม วิทยาและการแปรสภาพอากาศ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงแก่ปวงชนชาวไทยมาตราบจนปัจจุบัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านตลอดไป

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2564) เวลา 17.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับพร้อมร่วมรับประทานอาหารพาแลงกับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านภูไทย บ้านคำเดือย หมู่ที่ 2บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญในวันนี้ภายใต้สโลแกน “เที่ยวอำนาจเจริญ เจริญเกินคาด ร่วมงานแห่พระบาง งานบุญกฐินวัดพระเหลาเทพนิมิต นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง ใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรม ไหว้พระ 5 อำนาจ ชมถ้ำสิรินาคาพญาลือชัยนาคราช วัดอำนาจ เยือนชุมชนภูไทบ้านคำเดือย อำเภอชานุมาน นวดผ่อนคลายที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ซึ่งการท่องเที่ยวในวันนี้ทางจังหวัดอำนาจเจริญได้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และที่สำคัญนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางมาเที่ยวที่จังหวัดอำนาจเจริญได้มีการฉัดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีผลตรวจ Antigen Test ผลเป็นลบทุกคน
ในช่วงค่ำของวันนี้คณะนักท่องเที่ยวได้เดินทางมายังศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านภูไทย บ้านคำเดือยเพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของชาวภูไทยบ้านคำเดือยที่ยังคงรักษาวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เช่นการแต่งกาย ภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมหมู่บ้านภูไทย เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตโดยชาวบ้านภูไทย ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและรับประทานอาหารพาแลงที่เป็นอาหารประจำถิ่นของชาวภูไทยบ้านคำเดือย

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เพื่อสืบสานต่อยอดพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะศาสนสถานภายในวัดและใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ ซึ่งก่อนจะทำพิธีทอดกฐินได้มีการทำพิธีเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระเหลาเทพนิมิต ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอพนาและจังหวัดอำนาจเจริญที่มีพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา เดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งการจัดงานประเพณีทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษา ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้เท่านั้น

 

วันนี้ ( 11 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านภูไทย บ้านคำเดือย หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกัน เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านภูไทย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา พร้อมรับนักท่องเที่ยว ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านภูไทยแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวิถี ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของชาวภูไทยบ้านคำเดือยที่ยังคงรักษาวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และนักเรียนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer ณ อาคารนวมินทร์บริบาล โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยในวันนี้มีนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 381 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับวัคซีนเข็มแรกจำนวน 15 คน
ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการตามแนวทาง Sandbox Safety Zone in School เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ on site ได้ในภาคการศึกษาหน้า ภายใต้การปฏิบัติเข้มตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่มีข้อกำหนด Sandbox Safety Zone in School อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19 จึงได้มีการจัดสรรวัคซีนยี่ห้อ Pfizer ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า ซึ่งมีการให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา


**********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

#พ่อเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ที่มารับบริการการฉีดวัคซีน Pfizer (apps.go.th)