Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (509)

วันที่ (4 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจาก 75 หน่วยงาน คณะวิทยากรจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยาย
การจัดกิจกรรมบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันนี้เป็นการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" และ "หลักสูตรพื้นฐาน" ซึ่งวิทยากรได้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน/เป็นการนำความรู้ส่งต่อเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเสียสละ และทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางแห่งอุดมการณ์ และความสามัคคีเพื่อให้ชาวไทย มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องและขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมในวันนี้มีความมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเกิดจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาพระราชทาน ที่มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พร้อมที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน

 

 

 วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ นำไปประดับ ณ ที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน โดยมี พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกันจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ตลอดปี 2565 นี้ โดยขอให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง ได้ศึกษาหาความรู้จากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์ โดยดำเนินการเดือนสิงหาคม 2565

**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานมันโชคฮวดเฮง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเรวันต์ แก่นภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พลตำรวจตรีประสงค์ เรืองเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน โดยมี พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ
ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียนชาย -หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผล มะม่วงมหาชนก และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านชาย -หญิง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง และการดำเนินงานตามพระกระแสรับสั่ง ทรงทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่เกอว ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันละอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน กิจกรรมการฝึกวิชาชีพนักเรียน ในการทำมุ้งลวด ตะกร้าพลาสติกสาน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากนั้นเสด็จไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง ทอดพระเนตรกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 กลุ่ม เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มปิติ ให้กับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมตั้งอยู่บ้านห้วยฆ้อง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2536 กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งอำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนั้นที่ตั้งของโรงเรียนจึงเปลี่ยนใหม่เป็นบ้านห้วยฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ห่างจากอำเภอ ประมาณ 28 กิโลเมตร เดิมเด็กนักเรียนในหมู่บ้านไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองไฮน้อย ซึ่งระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 6 กิโลเมตร การสัญจรไปมาลำบากมากตลอดจนแนวทางก็เป็นป่าทึบไม่ปลอดภัย ราษฎรในหมู่บ้านจึงร้องขอไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ในปัจจุบัน) ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๓ ในขณะนั้น จึงมีหนังสือขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้องไปยัง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2529 โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนและสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
************************************************************************สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565
วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระครูมงคลวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพมงคลและเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีในครั้งนี้
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
สำหรับเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา เป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไปเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) ที่ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงใช้ธรรมะในการปกครองแผ่นดิน โดยเฉพาะทรงมีความเฉลียวฉลาด มีพระวิจารณญาณที่ยาวไกล มีการค้าและการทูตเป็นเยี่ยม ทำให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายกับต่างชาติ
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) เวลา 07.00 น. ที่ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อัยการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานนำไปสู่การประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้เจริญรุ่งเรือง โดยหน่วยงานต่างๆ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานด้วย จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้ส่งมอบป้ายสภากาแฟจังหวัดอำนาจเจริญ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

อำนาจเจริญจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2565) ที่ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
พร้อมกันนี้ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 3– 5 ก.ค.65

650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การชุมนุมส่วนราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการแสดงของเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.20 น. สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 โดย พลอากาศตรีสุขสรรค์ ศรีถาวร ราชองครักษ์ในพระองค์พร้อมคณะ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายทวีป บุตรโพธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำดูสถานที่จุดรับเสด็จภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง พร้อมร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯและการถวายความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 


วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ผ้ากันเปื้อนและขนมให้กับเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ คณะครูและผู้ปกครองให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมมอบสิ่งของและการมอบอุปกรณ์การเรียนในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและร้านนุชบา ได้จัดหาอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ผ้ากันเปื้อนและขนม เพื่อมอบให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่มีความขาดแคลน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษาได้มีการร้องขอ สำหรับโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 13 ตำบล หมู่ที่ 5 บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอำนาจเจริญ เปิด สอนระดับอนุบาล 1 ถึงระดับ ชั้น อนุบาล 3 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 21 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 8 คน ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2550 โดยมีนายจารุวิชญ์ ทองบุตร เป็นผู้อำนวยการ นายปวันรัตน์ ไชยกุล เป็นผู้จัดการ และนายวีระเกียรติ สานุทัศน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาเพื่อผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสในการเข้าเรียนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการกุศลตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน กำพร้าหรือขาดคนดูแล และทางโรงเรียนจึงได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนทุกคน โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ รอบด้านทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข พร้อมด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ยังได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ผ้ากันเปื้อนและขนมให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลเปือย อีกด้วย

มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา

หน้าที่ 1 จาก 37