Menu
วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565 16:34

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การชุมนุมส่วนราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการแสดงของเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read 598 times