Menu
วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2565 16:45

พ่อเมืองอำนาจเจริญ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำท่วม ต.เปือย อ.ลืออำนาจ


วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ผ้ากันเปื้อนและขนมให้กับเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ คณะครูและผู้ปกครองให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมมอบสิ่งของและการมอบอุปกรณ์การเรียนในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและร้านนุชบา ได้จัดหาอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ผ้ากันเปื้อนและขนม เพื่อมอบให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่มีความขาดแคลน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษาได้มีการร้องขอ สำหรับโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 13 ตำบล หมู่ที่ 5 บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอำนาจเจริญ เปิด สอนระดับอนุบาล 1 ถึงระดับ ชั้น อนุบาล 3 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 21 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 8 คน ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2550 โดยมีนายจารุวิชญ์ ทองบุตร เป็นผู้อำนวยการ นายปวันรัตน์ ไชยกุล เป็นผู้จัดการ และนายวีระเกียรติ สานุทัศน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาเพื่อผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสในการเข้าเรียนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการกุศลตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน กำพร้าหรือขาดคนดูแล และทางโรงเรียนจึงได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนทุกคน โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ รอบด้านทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข พร้อมด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ยังได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ผ้ากันเปื้อนและขนมให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลเปือย อีกด้วย

มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา

Read 731 times