Menu
วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2565 16:52

อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565

 

วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) เวลา 13.50 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุน ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี
ด้วยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 28 ทุน เป็นเงิน จำนวนเงิน 93,000 บาท โดยได้จัดสรรให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่มีคุณสมบัติเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งได้จัดสรรค่าพาหนะให้ผู้รับทุน รายละ 100 บาท โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้มีคุณสมบัติเรียนดีมีความประพฤติดี และมีฐานะยากจน เพื่อรับทุนการศึกษา และจังหวัดอำนาจเจริญได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนส่งไปยังมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 68 ทุน และมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาจัดสรรทุนให้จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งสิ้น จำนวน 28 ทุน คือ 1. ทุนการศึกษาแบบรายปี รวม 17 ทุน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาทระดับอุดมศึกษา/ปวส. จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 2. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง รวม 11 ทุน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาทและ ระดับอุดมศึกษา/ปวส. จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565

Read 691 times