Menu
วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2565 16:48

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางแก้ปัญหาความยากจน

วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนพรานที พรานทอง เทศบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและพบปะเยี่ยมเยียนคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลพนา โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลพนาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ได้มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาเด็กยากจน เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลเพื่อชุมชนพรานทีพรานทองพนา และกิจกรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มพานบายศรี/งานใบตอง ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลพนา การทอผ้าของกลุ่มสตรี การจัดแสดงผลงานของกลุ่มผู้สูงอายุ การทำขันหมากเบ็งของกลุ่มคนพิการ และการแสดงผลงานของชมรม อพม.
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลพนา ได้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ) ร่วมกับนายอำเภอพนา เทศบาลตำบลพนา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และองค์กรอื่น ๆ ด้านสังคมในพื้นที่ได้มีการบูรณาการการให้บริการในศูนย์เดียวให้ครอบคลุมทุกภารกิจของทุกส่วนราชการ ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลพนาขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ๑ ใน ๗ พื้นที่นำร่องของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ด้านสวัสดิการสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสังคม ซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือด้านสังคมได้ทุกมิติ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.อำนาจเจริญ พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มคนเปราะบางตามภารกิจหน้าที่ระเบียบของทางราชการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 737 times