Menu
วันจันทร์, 30 พฤษภาคม 2565 11:23

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยประชุมร่วม กับ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับฟังการดำเนินงานและปัญหาของศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เมืองและอำเภอหัวตะพาน และการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อาทิ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่เกี่ยวกับหม่อนไหม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกร ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล โดยขุดปรับพื้นที่ไปแล้ว จำนวน 396 แปลง ซึ่ง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ฝากหน่วยงานในพื้นที่จัดทำแผนงานของโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะรวบรวมปัญหาต่าง ๆ เสนอต่อรัฐบาล
จากนั้น เวลา ประมาณ 14.00 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยกลุ่มต้องการให้มีการพัฒนาสินค้าเกษตรเพิ่มเติมและการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา เสนอให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและสามารถสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรได้มากขึ้น จากนั้น เดินทางรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มทอเสื่อกก ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก ที่เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ต้องการให้สืบสาน ต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝีมือการออกแบบที่มีความหลากหลาย และให้หน่วยงานราชการหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายเพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงอยากให้ชุมชนส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มเติม ต้องการให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเยี่ยมชมสินค้าของตำบล สำหรับประเด็นที่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ จังหวัดได้รับเรื่องและจะไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของคณะสมาชิกวุฒิสภา จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป ***************************************************************************************************************สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โครงการสมาช...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

Read 469 times