Menu
วันพุธ, 05 มกราคม 2565 20:37

สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จังหวัดอำนาจเจริญ เกิดอุบัติเหตุ รวม ๓ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๑ ราย เสียชีวิต ๒ ราย

วันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีส่วนราชการและอำเภอเข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ระดับอำเภอ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting รวมทั้งการรายงานการตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของหน่วนงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

สรุปผลการปฏิบัติงานช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ จังหวัดอำนาจเจริญ เกิดอุบัติเหตุ รวม ๓ ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจบ จำนวน ๑ ราย เสียชีวิต ๒ ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกำหนด พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ตามลำดับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ได้แก่ การดื่มสุราขณะขับขี่ และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้ขับขี่ รวมทั้งการไม่ทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำให้เสียสิทธิที่พึงได้รับ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความรู้พื้นฐานให้กับประชาชน ถือเป็นวาระที่สำคัญของจังหวัดที่จะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป
ในส่วนของการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังปีใหม่นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอ หากพบผู้ติดเชื้อให้รีบดำเนินการสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด และให้ทุกอำเภอเปิดโรงพยาบาลสนาม /CI /HI เพื่อลดปัญหาจำนวนเตียงในโรงพยาบาล ให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ สำหรับงานจัดงานวันเด็ก และวันครู ให้จัดกิจกรรมได้ แต่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
***********************************

650105 สรุ...
650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน 650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน
650105 สรุ...
650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน 650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน
650105 สรุ...
650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน 650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน
650105 สรุ...
650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน 650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน
650105 สรุ...
650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน 650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน
650105 สรุ...
650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน 650105 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน

Read 497 times