Menu
วันพฤหัสบดี, 30 ธันวาคม 2564 12:59

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔

วันนี้ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทบทวนแนวทางการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสามารถใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ


วาระก่อนการประชุม นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานฉีดวัคซีนยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นตัวแทนเข้ารับมอบจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ ล้านโดส และจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีผลงานการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ ๑๐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้แสดงถึงความรัก ความสามัคคี และความเสียสละในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต่อว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ประชาชนเริ่มเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงงดการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ แต่ยังคงจัดกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีและการทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายใต้มาตรการฯ ของกระทรวงสาธารณสุข และการที่รัฐบาลอนุญาตให้ดื่มสุราในร้านอาหารได้ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงเวลา ๐๑.๐๐ น. ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเว้นระยะห่าง และการห้ามดื่มสุราแก้วเดียวกัน เป็นต้น
เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ,ผลการฉีดวัคซีนโควิด (COVID-)-19 จังหวัดอำนาจเจริญ , ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่องจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการพิจารณาร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๙ และพิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการผ่อนปรนการเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบให้อำเภอจัดเตรียม CI (รับรองได้ ๔๐ เตียง) อำเภอละ ๑ แห่ง เพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากต่างจังหวัด ช่วงก่อนและหลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ และเตรียมศูนย์พักคอยอย่างน้อยอำเภอละ ๑ จุด
โดยสาระสำคัญของร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๙ ที่เพิ่มเติมจากประกาศจังหวัดฯ ฉบับที่ ๑๘ ได้แก่ ข้อ ๒ การดำเนินการหรือจัดกิจกรรมรวมตัวที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค การจัดกิจกรรมที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือการจัดแสดงดนตรี ผู้จัดจะต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอก่อนจัดแสดง ๑๔ วัน และผู้จัดงาน นักดนตรี นักแสดงและทีมงานทุกคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจะต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยแสดงเอกสารการได้รับวัคซีน และผลตรวจ ATK ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ข้อ ๔ (๑) งานประเพณีประจำปีหรืองานประเพณี เช่น งานแต่งงาน งานบวช การขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ ผู้จัดงานจะต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอก่อนจัดแสดง ๑๔ วัน ข้อ ๕ (๔) ตลาดนัดโคกระบือ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ (๕) สนามชนไก่ และสนามซ้อมไก่ ฯลฯ ผู้จัดการแข่งขัน/พนักงาน ผู้มาใช้สนาม ต้องได้รับวัคซีน ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ทุกครั้งก่อนเปิด/ก่อนเข้าสนามแข่งขัน ข้อ ๖ (๒) (๓) ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุม/พื้นที่เฝ้าระวังสูง กรณีพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย ๑ วัน (๖) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และกักกันตนเอง แยกอยู่ แยกกิน แยกใช้ รายงานอาการทุกวัน อย่างน้อย ๑๐ วัน และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ข้อ ๑๑ มาตรการ Covid Free Setting ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้จัดกิจกรรม ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมแสดงป้าย Covid Free Setting ด้วย เป็นต้น
*****************

641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
641229 การป...
641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 641229 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔

Read 732 times