Menu
วันอังคาร, 28 ธันวาคม 2564 11:34

อำนาจเจริญเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และนำยืนไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ที่กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติภัย และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานในปีนี้ มีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี และยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัย ประกอบกับ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการหน่วยงานดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 โดยมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ (Admit) และผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ว่า“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานไว้ 5 มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2. มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย คือ “อุบัติเหตุ เป็นศูนย์ หรือ Zero Accident” เพื่อไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 นี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขึ้นในวันนี้

 

Read 808 times