Menu
วันจันทร์, 27 ธันวาคม 2564 08:33

อำนาจเจริญ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย"

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย" ของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ ณ หอประชุมฝายร่องหิน เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 กำหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 35 คณะ โดยให้ คณะกรรมาธิการการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาการศึกษาของชาติและการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของประชาชนสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ จากความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศและภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าว คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย" เพื่อจะได้สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รวบรวมเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติหรือวางนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป
******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ

Read 848 times