Menu
วันพฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2564 09:20

อำนาจเจริญ ลงนาม MOU การใช้ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer & Biz Shop Amnatcharoen บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 17.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือขอใช้พื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer & Biz Shop Amnatcharoen บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการขายสินค้าของ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer & Biz Shop Amnatcharoen
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ประกอบกับยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกันสามฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานธนารักษ์อำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดอำนาจเจริญ ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีมูลค่า มีช่องทางการตลาดและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ฯ พร้อมเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 68 times