Menu
วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน 2564 10:53

อำนาจเจริญจัดงานวันลอยกระทงวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด19 ประชาชนร่วมงานคึกคัก

วันนี้ ( 19 พฤศจิกายน 2564) ณ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำชับ ( อ่างน้อย ) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงวิถีไท-อำนาจเจริญประจำปี 2564 โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญและนักท่องเที่ยวร่วมงานในวันนี้ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เอกสารการฉีดวัคซีนก่อนเข้างานทั้งประชาชน นักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้า
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวถึงการจัดงานในวันนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดีงามของศิลปวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง อันเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม โดยจัดงานในระหว่างวันที่ 18- 19 พฤศจิกายน 2564 มีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงบุปชาติ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมแสดงรำวงย้อนยุค กิจกรรมล้วงไหพาโชค การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลาดโบราณริมคันอ่าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงาน 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของไทย 2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสำนึกและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานให้คงอยู่สืบไป 3.เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจน เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำอันเป็นสาเหตุ ให้แหล่งน้ำไม่สะอาด 4.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัวเด็กและเยาวชนให้สามารถเรียนรู้วิถีชีวิต ของคนในท้องถิ่นเกิดความรักและความศรัทธาซึ่งเป็นกระบวนหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของตนเอง

 

Read 107 times