Menu
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564 16:22

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2564 สร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พลตรี ราชันต์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2564 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ พลตำรวจตรี ธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กำหนดให้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความสามัคคีและมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีภูมิคุ้มกันสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนและเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป็นกำลังหลักในการรวมพลังมวลชนในการจัดกิจกรรม เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่จะกระทำในโอกาสสำคัญต่างๆ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกจากกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย ประวัติไทยอาสาป้องกันชาติ บทบาทหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปัญหาภัย โควิด-19 การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะและหมอพร้อม, ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ, ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่, การฝึกบุคคลเบื้องต้น, การขอรับสวัสดิการจากโครงการต่างๆของรัฐ, อุดมการณ์รักชาติ และยุทธศาสตร์พระราชทานรู้รักสามัคคี โดยหลังผ่านการฝึกอบรมจะได้กลับไปเป็นไทยอาสาป้องกันชาติ ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ และเป็นพลังมวลชนที่เข็มแข็งในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงต่อไป

 

******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 214 times