Menu
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564 11:47

จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฟื้นฟูระบบธนาคารข้าวในรูปแบบ "กองบุญข้าวปันสุข" เพื่อพัฒนาโมเดลนำร่องแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 11 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกองบุญข้าวปันสุข เพื่อพัฒนาโมเดลแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยการฟื้นฟูระบบธนาคารข้าว ที่มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนจัดหาข้าวให้คนจน กับการจับคู่คนจนกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ท้องถิ่น หรือ พอช. โดยมี นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านหนองทับม้า ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญและได้เลือกบ้านหนอง ทับม้า หมู่ที่ 11 เป็นพื้นที่จะทำโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ชื่อว่า “กองบุญข้าวปันสุข”
“กองบุญข้าวปันสุข” เดิมชื่อว่า ธนาคารข้าว เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยความร่วมมือของชาวบ้านช่วยกันบริหารจัดการข้าวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและได้หยุดดำเนินงานไปชั่วคราวเนื่องจากชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมติดต่อกัน ทำให้ไม่มีผลผลิตข้าวเพียงพอสำหรับส่งคืน กองบุญข้าวปั่นสุข มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ที่ขาดแคนมีความเป็นอยู่ยากลำบากหรือมีข้าวไม่เพียงพอสำหรับการบริโภครวมทั้งชาวบ้านทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์จากกองบุญข้าวได้ และเพื่อให้ชาวบ้านสามารถยืนหยัดดำเนินงานด้วยตนเองอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป


******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 19 times