Menu

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) เวลา 07.00 น. ที่ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อัยการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานนำไปสู่การประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้เจริญรุ่งเรือง โดยหน่วยงานต่างๆ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานด้วย จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้ส่งมอบป้ายสภากาแฟจังหวัดอำนาจเจริญ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

อำนาจเจริญจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2565) ที่ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
พร้อมกันนี้ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 3– 5 ก.ค.65

650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
650704 พิธี...
650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 650704 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การชุมนุมส่วนราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการแสดงของเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
650624 ิจกร...
650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 650624 ิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.20 น. สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 โดย พลอากาศตรีสุขสรรค์ ศรีถาวร ราชองครักษ์ในพระองค์พร้อมคณะ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายทวีป บุตรโพธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำดูสถานที่จุดรับเสด็จภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง พร้อมร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯและการถวายความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 


วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ผ้ากันเปื้อนและขนมให้กับเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ คณะครูและผู้ปกครองให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมมอบสิ่งของและการมอบอุปกรณ์การเรียนในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและร้านนุชบา ได้จัดหาอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ผ้ากันเปื้อนและขนม เพื่อมอบให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่มีความขาดแคลน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษาได้มีการร้องขอ สำหรับโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 13 ตำบล หมู่ที่ 5 บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอำนาจเจริญ เปิด สอนระดับอนุบาล 1 ถึงระดับ ชั้น อนุบาล 3 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 21 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 8 คน ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2550 โดยมีนายจารุวิชญ์ ทองบุตร เป็นผู้อำนวยการ นายปวันรัตน์ ไชยกุล เป็นผู้จัดการ และนายวีระเกียรติ สานุทัศน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาเพื่อผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสในการเข้าเรียนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการกุศลตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน กำพร้าหรือขาดคนดูแล และทางโรงเรียนจึงได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนทุกคน โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ รอบด้านทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข พร้อมด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ยังได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ผ้ากันเปื้อนและขนมให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลเปือย อีกด้วย

มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา
มอบอุปกรณ์ก...
มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆโรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา

 

วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) เวลา 13.50 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุน ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี
ด้วยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 28 ทุน เป็นเงิน จำนวนเงิน 93,000 บาท โดยได้จัดสรรให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่มีคุณสมบัติเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งได้จัดสรรค่าพาหนะให้ผู้รับทุน รายละ 100 บาท โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้มีคุณสมบัติเรียนดีมีความประพฤติดี และมีฐานะยากจน เพื่อรับทุนการศึกษา และจังหวัดอำนาจเจริญได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนส่งไปยังมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 68 ทุน และมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาจัดสรรทุนให้จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งสิ้น จำนวน 28 ทุน คือ 1. ทุนการศึกษาแบบรายปี รวม 17 ทุน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาทระดับอุดมศึกษา/ปวส. จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 2. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง รวม 11 ทุน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาทและ ระดับอุดมศึกษา/ปวส. จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
650614 อำน...
650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 650614 อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565

วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมคณะกงสุล ที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 หลังจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการกับส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และจังหวัดอำนาจเจริญ ภายหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย
สำหรับประเด็นการพูดคุยที่สำคัญประกอบด้วย การเปิดประเทศ เปิดด่านถาวร และการเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรน ด่านประเพณี เพื่อให้เกิดการค้าขาย ส่งออกนำเข้าสินค้า มีการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายหรือเป็นโรคประจำถิ่น นอกจากนี้ยังได้พูดถึงเรื่องปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ และการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เช่นการนำสินค้าพื้นเมือง สินค้า otop ไปจำหน่ายที่ สปป.ลาว การค้าชายแดนระหว่างเมืองไซภูทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาวและอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย ดังเช่นที่ผ่านมาก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

**************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ
650614 กงสุ...
650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ 650614 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมประชุมหารือ

วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนพรานที พรานทอง เทศบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและพบปะเยี่ยมเยียนคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลพนา โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลพนาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ได้มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาเด็กยากจน เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลเพื่อชุมชนพรานทีพรานทองพนา และกิจกรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มพานบายศรี/งานใบตอง ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลพนา การทอผ้าของกลุ่มสตรี การจัดแสดงผลงานของกลุ่มผู้สูงอายุ การทำขันหมากเบ็งของกลุ่มคนพิการ และการแสดงผลงานของชมรม อพม.
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลพนา ได้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ) ร่วมกับนายอำเภอพนา เทศบาลตำบลพนา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และองค์กรอื่น ๆ ด้านสังคมในพื้นที่ได้มีการบูรณาการการให้บริการในศูนย์เดียวให้ครอบคลุมทุกภารกิจของทุกส่วนราชการ ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลพนาขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ๑ ใน ๗ พื้นที่นำร่องของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ด้านสวัสดิการสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสังคม ซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือด้านสังคมได้ทุกมิติ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.อำนาจเจริญ พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มคนเปราะบางตามภารกิจหน้าที่ระเบียบของทางราชการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
650613 ปลัด...
650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 650613 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายทวีป  บุตรโพธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นกับประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่หมู่บ้านโคกพระ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีผู้ประสบเหตุ จำนวน 3 ครอบครัว ประกอบด้วย 1.นายสมศรี อุทธา บ้านเลขที่ 155 ม.10 ต.นาป่าแซง โรงเรือนสัตว์เลี้ยงเสียหาย  2.นางวิไกร  เหลาผา  บ้านเลขที่ 133 ม.10 ต.นาป่าแซง หลังคาบ้านเสียหาย 3.นางไผ่ เบ้าคำ บ้านเลขที่ 3 ม.10 ต.นาป่าแซง หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ  23.00 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงพัดบ้านเรือนประชาชนสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนและโรงเรือนสัตว์เลี้ยงของราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 3 ครอบครัว ทั้งนี้อำเภอปทุมราชวงศา ได้ประสานไปยัง อปท.พื้นที่รับผิดชอบให้สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว โดยเทศบาลตำบลนาป่าแซงได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหายไปแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยตามปกติ

พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน
พ่อเมืองอำน...
พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน พ่อเมืองอำนาจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยใน

วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) เวลา 08.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 และจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ แปลงปลูกที่ 3 ท้องที่บ้านนาหกสิบ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กำหนดเป้าหมายจำนวนพื้นที่ปลูกป่าและฟื้นฟูป่า (ปี พ.ศ. 2563 – 2570 มีพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าขายเลน และป้องกันไฟป่ารวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในเขตวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้งจำนวน 3 แปลง เนื้อที่จำนวน 8 ไร่ 17 ตารางวา ประกบด้วยพื้นที่ 1.แปลงปลูกท้องที่บ้านบ๋าเจริญ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ไร่ 1 ตารางวา แปลงปลูกที่ 2 ท้องที่บ้านสี่แยกแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 ไร่ 35 ตารางวา แปลงปลูกที่ 3 ท้องที่บ้านเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 4 ไร่ 81 ตารางวา รวมพื้นที่ดำเนินปลูกป่าตามโครงการฯ จำนวน 8 ไร่ 17 ตารางวา ซึ่งเป็นแปลงพื้นที่ตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษา และลงโทษคดีถึงที่สุดแล้ว และอีกทั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ผ่านมาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ประจำปี 2565 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ขึ้นพร้อมกันในวันนี้โดยมีส่วนงานราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต้นไม้ประกอบด้วยต้นยางนา ต้นประดู่ ต้นพะยูงและไม้มะค่าโมง

อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565
อำนาจเจริญจ...
อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565 อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ปี2565

หน้าที่ 1 จาก 46