Menu
วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564 09:54 Written by

วันนี้ ( 22 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณแหล่งน้ำหนองบักบัว หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลห้วยไร่ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมงได้กำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนงดการจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันประมงแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ร่วมกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ จำนวน 505,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาสร้อยขาว จำนวน 120,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 40,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 145,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 25,000 ตัว ปลาหมอไทย จำนวน 15,000 ตัว ปลากดแก้ว จำนวน 5,000 ตัว ปลาดุกอุยเทศ จำนวน 5,000 ตัว ปลานิล จำนวน 110,000 ตัว เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำหนองบักบัว และนอกจากนี้ยังได้มอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ อีกด้วย

วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564 09:52 Written by

วันนี้ (22 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเทพนิมิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี เด็กออทิสติก เด็กพิการ และผู้ปกครองเข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 โดยมีตัวแทนเข้ารับประทานทุนในครั้งนี้จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาและเป็นผู้ประทานทุนให้แก่เด็กพิการ ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องดูแลได้ในระดับหนึ่ง

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 22 กันยายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง การออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1,2,12 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อราชการ และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง กิจกรรมประกอบด้วย จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนพิธีเปิดหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันของชาติ พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กิจกรรมบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ/ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนและตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมรับบริการ
ประเด็น สถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 12 ราย สะสม 2,818 คน กำลังรักษา 91 คน มีผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย ส่วนจำนวนผู้ฉีดวัคซีนจังหวัดอำนาจเจริญ เข็มที่หนึ่ง 106,376 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.32 จังหวัดอำนาจเจริญได้มีประกาสปิดพื้นที่หมู่บ้าน บ้านคำโพน หมู่ที่ 3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา เป็นการชั่วคราว ซึ่งพบมีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 12 ราย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 2 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย


************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

วันนี้ (22 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ภายใต้การบริหารจัดการขับเคลื่อน แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน กิจกรรมกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นผู้รับมอบ เพื่อไว้ใช้สำหรับการป้องกัน รักษา และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 

******************************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 15:32 Written by

วันนี้ ( 18 กันยายน 64) นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เกาะจิตรกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกัน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา เพื่อเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเกาะจิตรกูฏ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเริ่มคลี่คลาย
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

 

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 15:15 Written by

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างโอกาสทางอาชีพแก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3.3 ประกาศผลสำเร็จครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ และมีพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ครัวเรือนที่ประสบผลสำเร็จทั้ง 7 อำเภอด้วย

กิจกรรมการประกาศผลสำเร็จครัวเรือนเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ให้ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสามารถพัฒนาได้ และได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อประกาศความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ครัวเรือนรายได้น้อยที่ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน ครัวเรือนยากจนจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ในพื้นที่ 7 อำเภอ รวมจำนวน 100 ครัวเรือน

นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้
1) กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนเป้าหมาย 4ท โดยพัฒนากรในพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาและความต้องการของครัวเรือน เพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2) กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะอาชีพ ดำเนินการจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมชิตสกนต์ ฟลาวเวอร์แลน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รวมจำนวน 100 คน สำหรับหลักสูตรการอบรม ได้แก่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน และสาธิตอาชีพ ได้แก่ การทำถั่วงอกคอนโด การทำหมู/เนื้อแดดเดียว การทำปลาส้ม การทำไม้กวาดทางมะพร้าว และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
3) กิจกรรมประกาศผลสำเร็จครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินการในวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยครัวเรือนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จทั้ง 7 อำเภอ ได้นำผลิตภัณฑ์ซึ่งขยายผลจากการฝึกอบรมฯ มาแสดงและจำหน่าย รวมถึงกิจกรรมสาธิตอาชีพ จำนวน 10 อาชีพ ไ้ด้แก่ สาคูไส้หมู กล้วยทอดสมุนไพร ขนมครกโบราณ แจ่วบองสมุนไพร วุ้นน้ำอ้อยมะพร้าวอ่อน แหนมคลุก สบู่สมุนไพร ชุดน้ำยาอเนกประสงค์ ปุ๋ยหมัก และการเพาะต้นไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายต่อไป


#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
*********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (16 กันยายน 2564 ) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานการดำเนินงานที่เป็นเลิศในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์การ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และได้รับการประกาศรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภท รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

 

*******************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ที่บ้านสนามชัย ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดสร้างสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส คือ ครอบครัวนายทัน ลาภารัตน์ อายุ 79 อาศัยอยู่กับภรรยา นางเลียบ ลาภารัตน์ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 85 หมู่ 8 บ้านสนามชัย ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาของสังคม และได้ตระหนักว่าผู้สูงอายุเป็น บุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ในกรณี ที่ตกอยู่ในสถานะ ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูล เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลได้นานที่สุด จึงได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดสร้างสุข ขึ้นเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ก่อสร้างจำนวน 4 หลัง และซ่อมแซมปรับปรุง จำนวน 4 หลัง รวม 8 หลัง ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่เกินหลังละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

******************************************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณห้องประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุม ราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบ ธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของ ชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล แพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมมือกันป้องกัน ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งหมู่บ้านที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ ต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้า ระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อทำให้หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง มีภูมิคุ้มกันตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของ ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบ ธงสีฟ้า และป้าย หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อน จังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอำเภอปทุมราชวงศา ได้ดำเนินการมอบธงฟ้า และป้ายหมู่บ้านเข้มแข็งไปแล้ว 1 ตำบล 10 หมู่บ้าน เป็นเป้าหมายนำร่อง และได้ดำเนินการต่อเนื่อง ในวันนี้ ได้มอบธงฟ้า 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน โดย อำเภอปทุมราชวงศา เป็นหมู่บ้าน และตำบลแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้าน ตำบลอื่น ซึ่งระดับความเข้มแข็ง ของตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ทางอำเภอปทุมราชวงศา จะมีการประเมินเป็นระยะทุกเดือน ต่อไป


**********************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ANT HALL วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
สำหรับกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งหมด 8 รุ่น โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" และ "หลักสูตรพื้นฐาน" ซึ่งวิทยากรได้ผ่านการอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นการนำความรู้ส่งต่อเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเสียสละและทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็น
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางแห่งอุดมการณ์และความสามัคคีเพื่อให้ชาวไทยมีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและเกิดจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พร้อมที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมต่อไป

***********************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 35