Menu

วันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีส่วนราชการและอำเภอเข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ระดับอำเภอ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting รวมทั้งการรายงานการตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของหน่วนงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

วันนี้ (31 ธ.ค.2564) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณจุดพักรถบ้านนาหว้า ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พลตรี นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลตำรวจตรี ประสงค์ เรืองเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอก พานุวัตร์ ธุมา ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

วันนี้ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทบทวนแนวทางการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสามารถใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และนำยืนไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย" ของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ ณ หอประชุมฝายร่องหิน เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 กำหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 35 คณะ โดยให้ คณะกรรมาธิการการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาการศึกษาของชาติและการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของประชาชนสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ จากความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศและภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าว คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย" เพื่อจะได้สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รวบรวมเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติหรือวางนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป
******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ
641225 คณะก...
641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ 641225 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาฯ

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด หมู่ที่ 15 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (ผ้าห่มกันหนาวและชุดยาและเวชภัณฑ์) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี พร้อมทั้งนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอเป็นผู้แทนประชาชนรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเอง และประชาชนในพื้นที่อำเภอพนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

วันนี้ ( 15 ธันวาคม 2564 ) เวลา 15 .00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า นำรถฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หลังจากที่มีการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 เพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดตาน่าใช้บริการแก่ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการรักษาความสะอาดตามบ้านเรือนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จะนำส่วนราชการต่างๆทำความสะอาดในทุกๆวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น.โดยแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมระดมสมองโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ บริบท “การพัฒนาพื้นที่ภูมิวัฒนธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ” เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองอำนาจเจริญ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน นายธนูสิน ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นต่างๆ

หน้าที่ 1 จาก 40