นายทวีป บุตรโพธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

Tel : 08 9203 0479

 
     
     
 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
   นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 Tel : 08-9203-1858    Tel : 08-9202-2200
     

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล การดำรงตำแหน่ง
1 นายชาติสง่า  โมฬีชาติ 1 ธันวาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
2 นายดุสิต  จันทรบุตร  1 ตุลาคม 2538 - 1 มกราคม 2541
3 นายสันติ  เกรียงไกรสุข  12 มกราคม 2541 - 30 กันยายน 2541
4 นายสว่าง  ศรีศกุน  1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542
5 นายสมศักดิ์  แก้วสุทธิ  1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2544
6 นายจิรศักดิ์  เกษณียบุตร  1 ตุลาคม 2544 - 4 มิถุนายน 2546
7 นายวีระ  เสรีรัตน์  5 มิถุนายน 2546 - 13 มิถุนายน 2547
8 นายสมพงษ์  อนุยุทธพงศ์  25 มิถุนายน 2547 - 30 กันยายน 2548
9 นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล  1 ตุลาคม 2548 - 12 พฤศจิกายน 2549
10 นายกิติภูมิ  สุวรรณ  13 พฤศจิกายน 2549 - 29 เมษายน 2550
11 นายปริญา  ปานทอง  30 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2551
12 นายวิเชียร ชวลิต  20 ตุลาคม 2551 - 15 มีนาคม 2552
13 นายบุญสนอง  บุญมี  16 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
14 นายแก่นเพชร  ช่วงรังสี  1 ตุลาคม 2553 - 27 พฤศจิกายน 2554
15 นายกำธร  ถาวรสถิตย์  9 มกราคม 2555 - ตุลาคม 2555
16 นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  19 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันายน 2557
17 นายสุทธินันท์  บุญมี  17 พฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2558
18 นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
19 นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  1ตุลาคม 2559 - 4 กรกฎาคม 2561
20 นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  4 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
21 นายสุธี  ทองแย้ม  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
22 นายทวีป บุตรโพธิ์  1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน