Menu

เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด จำนวน 4 ประเด็น ดังนี้
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และการจัดการภาครัฐ ให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย