ความเป็นมา

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี และจัดตั้งเป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 568 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 586 กิโลเมตร    (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1, 2 และ 202) อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)

ลักษณะทางกายภาพ

  • ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดอำนาจเจริญตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา 30 ลิปดาหนือ และเส้นแวงที่ 104 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,975,780 ไร่ หรือ 3,161.29 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ : ติดเขตจังหวัดยโสธร  ที่อำเภอเลิงนกทา  และจังหวัดมุกดาหารที่อำเภอดอนตาล

ทิศใต้ : ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอม่วงสามสิบ

ทิศตะวันออก : ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงด้านอำเภอชานุมาน เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอตระการพืชผล

ทิศตะวันตก : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา

  • แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ

  • สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ ทอดยาวไปจรดจังหวัดอุบลราชธานี     ที่อำเภอชานุมาน ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังบางส่วน มีลำน้ำสายใหญ่ไหลผ่าน ได้แก่ ลำเซบก และลำเซบาย

ข้อมูลทางการปกครอง/ประชากร

จังหวัดอำนาจเจริญมีประชากร ณ 31 ธันวาคม 2563  จำนวนทั้งสิ้น 376,195 คน แบ่งเป็นเพศชาย 187,309 คน  เพศหญิง 188,886 คน จำนวนครัวเรือน 120,188 ครัวเรือน จำแนกออกเป็นรายอำเภอได้ดังนี้

 

สถิติจำนวนประชากรและบ้าน
พื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูล ปี 2563
 

จำนวนประชากร

(ชาย)

จำนวนประชากร

(หญิง)

จำนวนประชากร

ทั้งหมด

จำนวนบ้าน

(หลังคาเรือน)

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 48,644 48,458 97,102 30,848
อำเภอชานุมาน 19,386 19,263 38,649 11,613
อำเภอปทุมราชวงศา 22,937 22,579 45,516 13,382
อำเภอพนา 9,659 9,503 19,162 6,545
อำเภอเสนางคนิคม 17,402 17,658 35,060 10,446
อำเภอหัวตะพาน 21,221 21,121 42,342 10,842
อำเภอลืออำนาจ 16,980 17,253 34,233 9,604
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายม 2,593 2,650 5,243 1,542
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพระเหลา 3,019 3,037 6,056 2,144
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลอำนาจ 989 1,138 2,127 959
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน 3,318 3,465 6,783 2,166
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 2,796 2,967 5,763 1,950
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพนา 1,293 1,441 2,734 1,104
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา 1,722 1,760 3,482 1,694
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลชานุมาน 1,535 1,665 3,200 1,420
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำปลีก 1,823 1,958 3,781 1,234
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 11,992 12,970 24,962 12,695
ยอดรวมทั้งหมด 187,309 188,886 376,195 120,188

 

 ที่มา : ประกาศสำนักทะเบียนกลาง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 64 แห่ง แบ่งออกเป็น
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง
2) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง
3) เทศบาลตำบล จำนวน 23 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 39 แห่ง