1. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสยาเสพติด/ การพนัน/การค้ามนุษย์/การตัดไม้ทำลายป่า/แรงงาน ต่างด้าว แสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำและให้ข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบและร้องขอ

 

2. วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ แล้วดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว โดยผ่านหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

 

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาระหว่างการปฏิบัติงานและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

 

5. กำกับดูแลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลา แล้วรวบรวมรายงาน ผู้บังคับ บัญชาทราบ