สถานที่ตั้ง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

โทรศํพท์ 0 4552 3002

โทรสาร  0 4552 3019

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.