พิมพ์ 

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สามารถร้องเรียนมายัง "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ" ได้ทางช่องทางดังนี้ 

1. สายด่วน หมายเลข 1111 และ 1567

2) โทรศัพท์ หมายเลข 045-523176 และ 045-523177

3) ติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่

    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 

    อาคารหอประชุมพญานาครินทร์  

    ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

4) จดหมาย จ่าหน้าถึง

    ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 

    ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 

    ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง 

    อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

    จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

5) เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม 

    www.amnatcharoen.go.th/damrongtham

6) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.