ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (TH)    ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (EN)

 

หนังสือแจ้งเวียน

ลำดับที่ รายการ
#

การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

#

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดอำนาจเจริญ

#

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564

#

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

#

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564

#

ประชาสัมพันธ์ "สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ"

#

แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ

#

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#

 

#

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)

#

แบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#

แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal และ External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   
#

PMQA 2564

   

PMQA 2565

   
# การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564" จังหวัดอำนาจเจริญ
# กฏหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
# รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563
# ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
# ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลัง กระทรวงมหาดไทย
# ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
# รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563
# ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว” (Power of data)
# ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563
# ขอเชิญประชุมคณะทำงานการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ
# ขอความอนุเคราะตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
# คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 571/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมิณคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ
# ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์
# การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน
# ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
# กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
# ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
#

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

# ขอเชิญร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ
# ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
# ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ
# ประกาศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
# รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2562
# ผลการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
จังหวัดอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

# คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
# คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Corruption Risk Assessment)
 # คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
# แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ External
# แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2565
# รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 

 

 

#    
1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2 นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3 มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ  
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง